Rådhusrätterna. K. M:t har d. 24 mars 1932 medgivit att med tillsättande av en ledigbliven rådmansbefattning vid rådhusrätten i Härnösand måt. v. anstå, intill dess fråga om fastställelse å beslutad omorganisation av rådhusrätten och magistraten blivit av K. M:t prövad.

 

LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1932 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:
Febr. 27     Förslag till lag om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande: Hovrättsrådet jur. dr Hugo Wikander.
  >>  29     Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 3, 6 och 95 §§ vattenlagen. Föredragande: Kanslirådet C. G. Bruno.
  >>  29     Förslag till lag om ändring i vissa delar av vattenlagen. Föredragande: Revisionssekreteraren Per von Ehrenheim.
Mars 3     Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 63 § lagen d. 29 juni 1923 (nr 286) om sparbanker. Föredragande: Hovrättsassessorn Nils Quensel.
  >>  7     Förslag till 1) ecklesiastik boställsordning; 2) lag om tillägg till 2 § 2:o) lagen d. 26 maj 1909 om K. M:ts regeringsrätt; och 3) lag om ändrad lydelse av 1, 2 och 6 §§ lagen d. 4 jan. 1927 (nr 1) ang. tillstånd till försäljning av kyrklig jord i vissa fall samt till upplåtelse av sådan jord under tomträtt. Föredragande: Jur. dr Gunnar Prawitz.
  >>  9     Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 18 juni 1925 (nr 219) ang. förbud i vissa fall för bolag och förening att förvärva fast egendom. Föredragande: Hovrättsrådet Gustaf Eriksson.
  >>  10     Förslag till lag om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov. Föredragande: Hovrättsassessorn Joel Laurin.
  >>  14     Förslag till 1) lag ang. ändring i 6 § lagen d. 26 maj 1909 (nr 38 s. 7) om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd; samt 2) lag om ändring i 2 § lagen d. 14 maj 1915 (nr 139) ang. K. M:ts högsta domstols tjänstgöring på avdelningar. Föredragande: Hovrättsassessorn Carl Romberg.
  >>  14     Förslag till lag om häradsnämnds tjänstgöring. Föredragande: e. o. hovrättsassessorn Gunnar Lindskog.
  >>  16     Förslag till 1) lag om vård av vissa skogar inom Västerbottens och Norrbottens läns lappmarker med flera områden; och 2) lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. 1) skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 (nr 212). Föredragande: Hovrättsassessorn Knut Elliot.
  >>  18     Förslag till lag om överflyttande å kommunalborgmästare av magistrat eller stadsstyrelse åliggande bestyr. Föredragande: Hovrättsrådet Olof Alsén.
  >>  18     Förslag till 1) lag om stads och landsbygds förenande i judiciellt avseende; 2) lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ utsökningslagen; och 3) lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 12 maj 1917 (nr 269) om fastighetsbildning i stad. Föredragande: Hovrättsrådet Per Santesson.