293RIKSDAGEN

 

har nedannämnda dagar år 1932 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit utlåtande:
    d. 27 febr.: motioner (II:61 och 133) om vissa ändringar i lagen om arbetarskydd (ALU 14), avslagna;
    k. prop. nr 6 med förslag till lag ang. fortsatt tillämpning av lagen d. 2 aug. 1927 om utlännings rätt att här i riket vistas (ALU 16), bifallen;
    k. prop. nr 54 med förslag till lag. ang. ändrad lydelse av 4 § i lagen d. 21 sept. 1915 om behörighet att utöva läkarkonsten (ALU 17), bifallen;
    k. prop. nr 55 med förslag till lag om viktmärkning i vissa fall av gods som skall inlastas å fartyg (ALU 18), bifallen;
    d. 2 mars: motioner (I:192, II:280 och 373) om avskaffande av krigsdomstolarna och strafflagen för krigsmakten (FLU 15); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville föranstalta om undersökning dels huruvida och i vad mån en överflyttning å de allmänna domstolarna av mål, som höra till krigsdomstolarnas upptagande, må kunna redan under nuvarande rättegångssystem ske, dels ock rörande sådan revision av strafflagen för krigsmakten, som må kunna genomföras utan avvaktan på en allmän revision av den allmänna strafflagen, samt att Kungl. Maj:t måtte för riksdagen framlägga de förslag, som därav kunna föranledas;
    k. prop. nr 43 ang. efterskänkande av återbetalningsskyldighet för felaktigt uppburen arrendeavkomst av stadskomministerns löningsjord i Linköping (FLU 16), bifallen;
    motion (II: 88) om viss utsträckning av i lagen om trafikförsäkring å motorfordon avsedd försäkring (FLU 17), avslagen;
    motioner (I: 187 och II:264) om skydd för tredje mans rätt till neutralitet i arbetskonflikter (ALU 12), avslagna;
    motion (I:5) ang. skyldighet för handelsidkare att opartiskt betjäna allmänheten (ALU 13), avslagen;
    motion (II:374) ang. lagstiftning till åstadkommande av mera hygieniska och billigare bostäder (ALU 15), avslagen;
    d. 5 mars: motioner (I:56 och 254) ang. lagstiftning om förberedande undersökning och tvångsmedel i brottmål (FLU 18); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta utreda, huruvida utan avbidan på en allmän rättegångsreform en reglering i lag av vissa av de straffprocessuella tvångsmedlen låter sig genomföras, samt för RD snarast framlägga de förslag, vartill utredningen kan föranleda;
    d. 12 mars: motioner (I:1 och II:1) om allmänt straffbeläggande av handlingar, som innefatta förberedelse till högförräderibrott m. m. (FLU 19), avslagna;
    motioner (I:191 och II:265) ang. ändrad barnavårds- och ungdomsvårdslagstiftning (ALU 19); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville under förnyad prövning taga frågan om en utvidgad barnavårds- och ungdomsvårdslagstiftning, omfattande ungdom i åldern upp till 21 år, ävensom för riksdagen framlägga de förslag, till vilka prövningen kan föranleda;
    k. prop. nr 113 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen d. 9 april 1926 ang. meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning (ALU 20), bifallen;
    d. 14 mars: k. prop. nr 198 med förslag till lag om anstånd i särskilt fall med gälds betalning (FLU 29), bifallen;
    d. 16 mars: k. prop. nr 41 med förslag till lag om kringföringshandel och tillfällighetsförsäljning m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 20) prop. avslagen.