Dix ans de juridiction internationale (1922—1932) — Ten years of international jurisdiction (1922—1932). A. W. Sijthoff. Leyden 1932. 76 + 76 s. Holl. fl. 2.00.

    Ovan angivna arbete utgör en genom den fasta mellanfolkliga domstolens försorg tillkommen kortfattad redogörelse för domstolens verksamhet under de tio år, som förflutit sedan densamma trädde i funktion. Arbetet, som utarbetats av domstolens sekretariat, behandlar domstolens organisation och behörighet samt innehåller därjämte en summarisk redogörelse för samtliga av domstolen handlagda mål och ärenden. Trots det kortfattade framställningssättet giver arbetet en god bild av domstolens verksamhet.

F. M-r.

ANDERS SANDØE ØRSTED. Strafferetlige Skrifter i Udvalg. Afdeling 1, 2. København 1931. Gyldendal. 472, 499 s. Kr. 8.50, 8.50. — Skrifter i Udvalg. Udg. af Bestyrelsen for det Anders Sandøe Ørstedske PrismedailleLegat ved TROELS G. JØRGENSEN.
    Styrelsen för den fond, som instiftades i samband med firandet av 100-årsminnet av den store danske rättsläraren Ørsteds födelse, har nu kunnat delvis fullfölja sin plan att med hjälp av fondens medel i skilda serier publicera valda delar av Ørsteds verk. Till de i SvJT 1930 s. 568 omtalade privaträttsliga skrifterna ansluta sig de båda nu föreliggande volymerna med straffrättsligt innehåll. I dessa delar märkas avhandlingar om strafflagstiftningens grunder, om dödsstraffet samt om brott mot annans liv och om tillgreppsbrott.

HILDING FORSSMAN. Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan. Sthm 1932. Norstedt. 206 s. Inb. kr. 5.50.
    I Norstedts »gula serie» har stadsplanelagen den 29 maj 1931 och byggnadsstadgan den 20 nov. 1931 utgivits av justitierådet Forssman. Författningstexten är försedd med en på förarbetena byggd kommentar.

    »Nya lagar». Sedan SvJT senast (1931 s. 160) omnämnt Norstedts serie »Nya lagar», redigerad av kommerserådet jur. dr S. MATZ, har i nämnda serie ytterligare utkommit: »Lagstiftning om församlingsstyrelse och skolstyrelse m. m.» (kr. 1.00), »Lagstiftningen om arbetarskydd» (kr. 1.00) samt »Strafflagen» kr. 1.50). Varje häfte innehåller förutom lagtext inledande oversikt och sakregister.