Föreningen Sveriges hovrättsdomare hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 2 april 1932 under ordförandeskap av presidenten B. Ekeberg. Närvarande voro de båda andra hovrättspresidenterna samt ett 50-tal hovrättsråd och assessorer. Förhandlingarna, vilka voro förlagda till krigshovrättens sessionssal i Svea hovrätt, övervoros dessutom av justitieministern, statsrådet N. Gärde, ordf. i lagberedningen, f. presidenten frih. E. Marks von Würtemberg, samt ordf. i föreningen Sveriges häradshövdingar, f. häradshövdingen A. Olivecrona. Den avgående styrelsen jämte suppleanter återvaldes, likaså de hittillsvarande revisorerna och deras suppleanter (se SvJT 1931 s. 588). — Vid sammanträdet förekom överläggning i ämnet »Aspirantutbildningen inom hovrätterna» med inledningsanföranden av hovrättsrådet V. Petrén, presidenten G. Bendz och assessorn C. G. Hellquist. Vidare höll assessorn E. Grundén

 

410 NOTISER.inledningsföredrag över ämnet »Några spörsmål ang. rättegångskostnad i hovrätt». Diskussionen i detta ämne uppsköts. Assessorn E. Leche lämnade en redogörelse för den utredning, som enligt av föreningen till styrelsen lämnat uppdrag verkställts rörande frågan om åtgärder för beredande av familjepension åt assessorer och vice häradshövdingar. Föreningen beslöt uppdraga åt styrelsen att göra und. framställning i saken.
    Styrelsen har härefter inom sig till ordf. utsett presidenten Ekeberg, till v. ordf. presidenten Schlyter, till sekr. assessorn Leche och till kassaförvaltare hovrättsrådet J. Sjögren.