Nordisk Tidsskrift for Strafferet har med det i sept. 1931 utgivna dubbelhäftet 3—4 avslutat sin 19. årg. Rigsadvokat AUG. GOLL skriver om »Morderen og Sædelighedsforbryderen Peter Kürten». Förf., som från början till slut personligen följt den långvariga huvudförhandlingen i det uppmärksammade målet mot »Düsseldorffmördaren», redogör först i korthet för sitt personliga intryck av den tilltalade och giver redan därvid prov på sin fina psykologiska karakteriseringskonst och sin stilistiska elegans. Efter en skildring av K:s föräldrar, den miljö, i vilken han växt upp, och de yttre konturerna av hans liv intill den dag, då hans egentliga kriminalitetsperiod började, följer en på ohyggliga men ur kriminalpsykologisk synpunkt högeligen intressanta detaljer rik framställning av de sju mord och nio mordförsök, för vilka K. i målet stod åtalad. Av den mångfald övriga brott, om vilka K. under rannsakningen avlade trovärdig bekännelse, men som icke blevo föremål för åtal, har förf. utvalt några, beträffande vilka han framhäver en del karakteristiska omständigheter. Ett särskilt avsnitt ägnas åt K:s karaktär, Han skildras övertygande såsom en ärftligt belastad hysteriker med betydande intelligens och abnormt utvecklat fantasiliv. Förf. meddelar vidare några huvudpunkter i de utlåtanden, vilka i målet avgåvos av sex psykiatriska experter. Samtliga besvarade nekande de till dem ställda spörsmålen, huruvida K. led av sinnessjukdom, som kunde anses utesluta hans fria viljebestämning, samt huruvida han vid gärningarnas begående varit medvetslös. Till sist berör förf. den i målet livligt omdebatterade frågan, om K. hade dödat med överläggning, och giver i samband därmed uttryck åt sin tillfredsställelse med att den nya danska strafflagen befriat domstolarna från att behöva syssla med dylika juridiska spetsfundigheter utan yerklig betydelse för själva skuldfrågan. Tillika erinrar han om det framsteg, sistnämnda lag betecknar i jämförelse med den gällande tyska strafflagen, vad beträffar behandlingen av psykopater. — Politiadvokat AAGE LOTINGA lämnar

 

42 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.under rubriken: »Den nye italienske Straffelov» (jfr SvJT 1931 s. 316 och 568en tyvärr på åtskilliga punkter av bristande noggrannhet lidande redogörelse för lagens straffsystem och skyddsåtgärder samt för vissa såsom för lagen karakteristiska ansedda brottsbegrepp. — Byretsdommer VICTOR HANSEN upptager till utförlig behandling det år 1930 framlagda »Lovforslaget om Ændringer i den danske Strafferetspleje» (jfr SvJT 1931 s. 171 ff., särsk. s. 176 ff. samt s. 568) med beaktande jämväl av de ändringsförslag, som väckts inom Folketinget och delvis godkänts av detta i andra läsningen. Förf. får också tillfälle att ingå på en principdiskussion angående lekmäns medverkan i straffrättsskipningen och formerna därför. — Prof. KRABBES kommentar till den nya danska strafflagen (jfr SvJT 1931 s. 518) recenseras av Landsretssagfører STEPHAN HURWITZ, och KRABBE själv bidrager med en utförlig, i huvudsak refererande anmälan av ett arbete av KARL ENGISCH: Untersuchungen über Vorsatz und Fahrlässigkeit, Berlin 1930. Refererande karaktär har jämväl fångvårdschefen KAMPMANNS anmälan av HARRY BEST: Crime and the criminal law in The United States.

O. B.