Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämnt:
d. 13 maj 1932 i Medelpads östra domsaga fr. o. m. d. 1 juni 1932 revisionssekreteraren Ragnar Petré;
    d. 17 juni 1932 i Sevede och Tunaläns härads domsaga fr. o. m. d. 1 juli 1932 vice häradshövdingen Emil Severin.
    K. M:t har d. 29 april 1932 — i samband med utnämning av häradshövding i Nordmarks härads domsaga — förordnat, att domsagans kansli skall t. v. vara förlagt till Årjängs municipalsamhälle, dock med rätt för häradshövdingen att under vissa villkor intill d. 1 okt. 1932 bibehålla kansliet å dess nuvarande förläggningsort Arvika.

    Biträdande domare. K. M:t har d. 17 juni 1932 förordnat att biträdande domare skall under budgetåret 1932/1933 vara anställd i en var av följande domsagor, nämligen:
    under hela budgetåret i Sollentuna och Färentuna härads, Södertörns, Uppsala läns södra, Falu, Ovansiljans, Jämtlands norra, Västerbottens norra, Östra Värends, Askims, Västra och Östra Hisings samt Sävedals härads, Oxie och Skytts härads, Torna och Bara härads, Vemmenhögs, Ljunits och Herrestads härads samt Luggude härads domsagor;
    under senare halvåret 1932 i Torneå samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor; samt
    under förra halvåret 1933 i Sunnerbo härads domsaga.

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 20 maj 1932 till borgmästare i Eskilstuna utnämnt magistratsrådmannen i Uppsala Edgar Rosander.
    K. M:t har d. 22 juni 1932 medgivit anstånd med återbesättande av andre rådmanstjänsten i Ystad i avbidan på prövning av uppkommen fråga om koncentration av vissa befattningar vid eller under rådhusrätten och magistraten.

 

LAGRÅDET

 

har nedannämnda dagar år 1932 avgivit utlåtanden över följande lagförslag.
April 25     Förslag till lag om förfogande över utländska betalningsmedel m. m. under utomordentliga, av svår penningkris föranledda förhållanden (valutalag). Föredragande: Revisionssekreteraren F. Sterzel.
Maj 16     Förslag till lag med särskilda bestämmelser om konkurs. Föredragande: Hovrättsrådet Gustaf Eriksson.
         19     Förslag till lag om betalning på grund av vissa obligationer. Föredragande: Revisionssekreteraren F. Sterzel.
         23     Förslag till lag om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande: Hovrättsrådet Hugo Wikander.
         25     Förslag till lag om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet. Föredragande: Kommerserådet Siegfried Matz.
         27     Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § lagen d. 12 aug. 1910 (nr 88 s. 1) om aktiebolag. Föredragande: Hovrättsassessorn Carl Romberg.
Juni 18     Förslag till 1) konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. konkurs; 2) lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge; 3) lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge; 4) lag om erkännande och verkställighet av vissa i anledning av konkurs meddelade utländska domar; samt 5) lag innefattande tillägg till konkurslagen. Föredragande: Revisionssekreteraren Erik Lind.