Avstyckad fastighets inteckningsansvar. Med anledning av presidenten Schlyters uttalande i 4:e häftet av SvJT (s. 390) i anslutning till min artikel under rubrik »Avstyckad fastighets inteckningsansvar» tillåter jag mig anmärka följande.
    Därest efter varje avstyckning från Åby 14 återstoden därav alltjämt skall betecknas som Åby 14, kommer man till det orimliga resultatet, att om exempelvis från Åby 14 avstyckats icke blott Åby 15 utan jämväl tio andra områden, som betecknats Åby 16—115, man i fastighetsboken finge laborera med Åby 14 i tolv olika betydelser, nämligen 1:o) Åby 14 (i dess ursprungliga betydelse) 2:o) Åby 14 med undantag av avstyckade fastigheten Åby 15, 3:o) Åby 14 med undantag av avstyckade fastigheterna Åby 15 och 16, 4:o) Åby 1med undantag av därifrån avstyckade fastigheterna Åby 15—17 etc. Därest nu dessa olika slag av Åby 14 äro särskilt intecknade, måste man vid utfärdande av gravationsbevis kunna skilja dem emellan, vilket icke kan ske på annat sätt än som här ovan under 1:o)—4:o) angivits.
    I detta sammanhang anmärkes, att därest å upplägget för Åby 14 i fastighetsboken en lagfart införes, som ej omfattar Åby 14 i dess helhet, denna inskränkning i lagfarten måste anmärkas i anmärkningskoll. för lagfarten t. ex. på följande sätt: »Lagfarten beviljad å Åby 14 med undantag av avstyckade fastigheterna Åby 15 och 16». Enahanda blir förhållandet om inteckning införes som ej berör Åby 14 i dess helhet.
    Djursholm den 9 augusti 1932.

Einar Bergelmer.

    Fastighetsregisterkommissionens ordförande, revisionssekreteraren H. A. Sjögren, som tagit del av häradshövding Bergelmers förestående artikel, replikerar följande.

    Gb. måste utfärdas med hänsyn till den vid utfärdandet gällande fastighetsindelningen, alltså avse de fastigheter, som då finnas.
    Om alltså, efter avstyckning från Åby 14 av Åby 15—115, begäres gb. å 14,

 

AVSTYCKAD FASTIGHETS INTECKNINGSANSVAR. 483måste detta avse 14 i dess omfattning efter frånskiljandet av avstyckningarna. Man redogör följaktligen för de inteckningar, som belasta detta 14. Någon skyldighet att redogöra för i vad mån dessa gravationer beröra även andra fastigheter torde icke föreligga, lika litet som man tidigare lärer hava ansett sig i fråga om gb. å ett hemmantal behöva upplysa, huruvida avsöndringar därifrån alltefter datum för lagfarten belastas av inteckningarna eller icke.
    Begäres gb. å någon av avstyckningarna, lärer man däri upptaga de inteckningar, vilka meddelats i 14 och, enligt förut hävdad åsikt, gälla i avstyckningen.
    Avser gb. såväl 14 som avstyckningar därifrån, har man att redogöra för vilka av de nuvarande fastigheterna, som besväras av de olika inteckningarna. Man anger alltså, att Åby 14—115 besväras av den i Åby 14 meddelade inteckningen nr 1, Åby 14 samt 16—115 av inteckningen under 1) ävensom av den i Åby 14 meddelade inteckningen nr 2 o. s. v.
    I fastighetsboken skall anmärkas registerbeteckningen. Om från Åby 1sker avstyckning av 15, har man att i fastighetsbok för stad överföra 15 till nytt upplägg och i lagfartsbok för landet å rummet för senaste lagfart för det odelade 14 anteckna att 15 tillkommit genom avstyckning. Säljes och lagfares därefter 14, torde framgå tämligen omedelbart, att 15 fortfarande finnes kvar på rummet för det odelade 14. Huruvida en i 14 tagen inteckning belastar 15 eller ej kan då lätt utrönas även med anläggandet av de av fastighetsregisterkommissionen och mig förfäktade principer.
    Stockholm den 7 sept. 1932.

H. A. Sjögren.