Förslag till steriliseringslag i Norge. Den norska strafflagskommittén (ordf. prof. Skeie, föregående förslag 1925 och 1929) har i början av innevarande år framlagt ett förslag till lag om sterilisering m. m. Enligt den grundläggande bestämmelsen måste en operation, som avser att beröva en person fortplantningsförmåga eller könsdrift, företagas under iakttagande av de föreslagna särskilda reglerna, när den icke har en indikation av otvivelaktigt medicinsk art. Dylik indikation föreligger enligt motiven endast, då opera-

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 491tionen har till syfte att hjälpa patienten själv; har den icke annat syfte än att förebygga brott eller att hindra fortplantning, som innebär nya bördor för samhället, är den icke medicinskt indicerad. Av detta uttalande synes framgå, att området för de medicinska indikationerna tänkes ganska vidsträckt. Av den föreslagna formuleringen, liksom av ett uttalande i förarbetena, framgår, att avgörandet, om en sterilisering är medicinskt indicierad och därför lovlig, må träffas av läkaren utan något särskilt kontrollförfarande. Om lovligheten av sådan sterilisering har hittills rått osäkerhet.
    F. ö. gör förslaget icke någon bestämd skillnad mellan »eugeniska» (sjukdomsprofylaktiska) och »sociala» indikationer. I samtliga dylika fall kräves tillstånd av ett särskilt sakkunnigt råd. Detta bestämmer även operationens art samt när, var och av vem den skall företagas. Verkställande på (offentligt eller enskilt) sjukhus är icke helt obligatoriskt. Rådet skall bestå av medicinaldirektören såsom ordförande samt en kvinna, en domare, en psykiater och en läkare med speciell sakkunskap i ärvtlighetslära. En minoritet inom kommittén har, väsentligen av kostnadshänsyn, ansett prövningen kunna anförtros åt medicinaldirektören utan obligatorisk medverkan av särskilda bisittare.
    En bestämd skillnad göres mellan sexualoperation med eller utan vederbörandes egen vilja. För sterilisation etc. av den, som själv framställer begäran därom, fordras ingen annan indikation än »en aktverdig grunn», enligt rådets prövning. Enligt motiven kunna sådana grunder vara inbördes mycket varierande, en uppräkning skulle lätt bli ofullständig. I en förberedande utredning av ordföranden anföres såsom exempel, att en person hyser tvivel om sin förmåga att i ekonomiskt eller annat hänseende draga försorg om barn. Samtycke av förmyndare kräves beträffande den, som är under 21 år, sinnessjuk eller sinnesslö.
    Utan egen begäran kunna sinnessjuka och personer med bristfälligt utvecklade själsförmögenheter göras till föremål för sexualoperationer. De materiella indikationerna äro alltjämt ganska rymliga; bl. a. upptages, att den sjuke eller abnorme kan antagas komma att på grund av abnorm könsdrift begå sedlighetsförbrytelser. Framställning om operation kan göras antingen av förmyndare eller ock av polismyndighet eller ledare för vårdanstalt; i de senare fallen kräves samtycke av förmyndare. Samtycke av den sjuke eller abnorme själv är åter icke obetingat erforderligt annat än då hopp finnes om tillfrisknande eller väsentlig förbättring. — Beträffande förmyndare anmärkes, att om denne icke anses skickad att taga ställning till frågan om en sexualoperation, för detta ändamål skall utses en speciell kurator. — Akta make skall såvitt möjligt erhålla tillfälle att uttala sig.
    Förslaget omfattar ej endast sterilisering genom de nyare mindre ingripande metoderna (vasektomi etc.) utan även egentlig kastration; jfr syftet att förebygga sedlighetsbrott. En minoritet inom kommittén (bl. a. Kjerschow) har ansett, att det bort allvarligt ifrågasättas att införa kastration såsom tvångsmässig skyddsåtgärd även mot personer, som äro psykiskt »normala» i den mening, att de icke äro bristfälligt utvecklade i psykiskt hänseende eller egentligen sinnessjuka; såsom skäl härför åberopas de erfarenheter, som gjorts angående itererade sedlighetsförbrytelser. Majoriteten har ansett f. n. kunna anstå med den föreslagna utvidgningen, bl. a. för att vinna erfarenheter om verkningarna av den föreslagna möjligheten till frivillig kastration.

 

492 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Jämfört med det svenska förslaget till steriliseringslag (1929) betecknar det norska en betydlig utsträckning av möjligheterna till sterilisering, som är av personliga eller samhälleliga skäl önskvärd.

R. B.