Kinas nya civillagbok. I SvJt 1930 s. 88 har omnämnts, att sedan en kommitté 1928 tillsatts för utarbetande av en ny civillagbok, ett av kommittén

 

1 I AUDINETS redogörelse föreligger tydligen ett tryckfel, när stadgandet återges sålunda: Si un étranger accomplit dans le royaume un acte pour lequel il est consideré comme capable d'aprés sa propre loi nationale — — —". Av A:s senare framställning följer, att det kursiverade ordet bör utbytas mot incapable. 

494 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.uppgjort förslag till allmänna principer godkändes av parlamentet år 1929 och promulgerades s. å. Lagboken föreligger nu i färdigt skick. Sålunda trädde obligations- och sakrätten i kraft under 1930 samt familje- och arvsrätten under 1931. Beträffande växel och check, handelsbolag samt försäkrings- och sjörätt föreligga särskilda lagar. (Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht 1932 s. 263.)

E. L.