Ändringar i stadgan ang. juridiska examina. Genom författningsändringar d. 2 april 1931 och d. 15 jan. 1932 har önskemålet om riksgiltighet för juridiska tentamina i viss omfattning förverkligats. Examensämnena i juris kandidatexamen hava fördelats i två grupper, den första omfattande sex ämnen (rättshistoria, juridisk encyklopedi, romersk rätt, nationalekonomi, finansrätt samt statsrätt med folkrätt, av vilka ämnen den studerande äger utesluta ettdera av ämnena romersk rätt och nationalekonomi), den andra omfattande de sju återstående ämnena (civilrätt: obligationsrätt, civilrätt: familjerätt och sakrätt,

 

NOTISER. 497speciell privaträtt, straffrätt, förvaltningsrätt, processrätt samt internationell privaträtt). Riksgiltigheten har genomförts så till vida, som studerande, vilken vid ettdera av universiteten eller vid Stockholms högskola avlagt godkänd tentamen i de till första gruppen hörande ämnena, äger tillgodoräkna sig dessa tentamina ävensom förut genomgången propedeutisk kurs jämväl för examens avläggande vid det andra universitetet eller vid högskolan. Denna reform är att betrakta som ett resultat av de överläggningar mellan lärarna vid de juridiska fakulteterna, som på Uppsalafakultetens inbjudan ägde rum i Uppsala i slutet av höstterminen 1929.
    Efter initiativ av Juridiska fakulteten i Uppsala har vidare genom K.K. d. 27 maj 1932 genomförts den ändring av examensstadgans bestämmelser angående juris licentiatexamen, att det förutvarande examensämnet internationell rätt uppdelats på två skilda examensämnen, det ena folkrätt och det andra internationell privaträtt.

Ph. H.