NOTISER. 499    Dödstall. Rådmannen Johan Arvid Näsmark avled 30 juni 1932. N., som var född i Ytterlännäs 1864, avlade mog.-ex. i Östersund 1886 och hovr.-ex. i Lund 1894. Efter tingstjänstgöring blev N. stadsfogde i Sala 1904 samt rådman där 1906. Under tiden 1906 — 16 var N. tillika auditör vid Västmanlands trängkår.
    Revisionssekreteraren frih. Anton Gustaf Emanuel Cederström avled i Stockholm 1 juli 1932. Född 1867 i Karlskrona, avlade C. mog.-ex. där 1884. Han studerade därefter i Uppsala och avlade 1888 fil. kand. ex. och 1890 hovr.-ex. C. blev vice häradshövding 1893 och tjänstgjorde sedermera i Svea hovrätt och i Stockholms RR. I hovrätten blev C. 1896 t. f. fiskal och 1901 assessor. Följande år blev C. t. f. rev.-sekr. och han blev därefter 1906 ordinarie rev.-sekr. Sedan 1920 var C. ordf. i Nedre justitierevisionen.
    F. d. rådmannen Carl Filip August Ahlberg avled i Stockholm 13 aug. 1932. A. var född i Kristianstad 1857, blev 1876 student i Lund och avlade där 1879 hovr.-ex. Han blev vice häradshövding 1883 och vann därefter anställning vid Stockholms RR, varest han 1900 blev stadsnotarie och 1904 rådman. Sistnämnda ämbete lämnade han 1927 på grund av inträde i pensionsåldern.
    Assessorn Helge Jonas Sigfrid Teodor Cronholm avled på Flens lasarett 22 aug. 1932. C. var född 1878 i Karlskoga, avlade mog.-ex. i Örebro 1896 och hovr.-ex. i Uppsala 1907. Han vann anställning vid RR i Västerås, där han blev stadsnotarie 1912 och sedermera assessor.
    F. d. landshövdingen kammarherren Otto Conrad Waldemar Cedercrantz avled i Stuttgart 25 aug. 1932. Han var född 1854 i Tuna, Kalmar län, blev jur. kand. i Uppsala 1880 och vice häradshövding 1882. År 1890 blev han assessor i Svea hovrätt men emottog s. å. befattningen såsom chief justice å Samoaöarna, varest han kvarstannade tre år. Åren 1895—1900 var C. led. av Blandade skiljedomstolarna i Egypten. C. utnämndes till hovrättsråd 1899. Åren 1900—03 var han landshövding i Gotlands län och 1903—17 landshövding i Kalmar län. Sistnämnda år blev han ministre plénipotentiaire en mission speciale i Petrograd. 1923 blev han ordf. i Tribunal arbitral mixte Franco-Allemand samt följande år ordf. i Tribunal arbitral mixte Roumano-Hongrois. Åren 1904—18 tillhörde C. riksdagens första kammare.
    Rådmannen Nils Carl Teodor Sjöbring avled i Ljungbyholm 4 sept. 1932. Han var född i Kalmar 1866, avlade mog.-ex. där 1884 och hovr.-ex. i Lund 1889. Han blev vice häradshövding 1893 och rådman i Kalmar 1908. S. var sekr. i Kalmar läns södra landsting och innehade flera andra offentliga och privata uppdrag.
    Kammarherren frih. Robert Montgomerg-Cederhielm avled 6 sept. 1932 på Segersjö i Örebro län. Född 1857 å Segersjö, blev han student 1869, jur. utr. kand. 1875 och vice häradshövd. 1878. Han ägnade sig därefter åt skötseln av sina egendomar samt av en mångfald förtroendeuppdrag, som kommo honom till del. Han har utgivit två diktsamlingar.
    Vice häradshövdingen Carl Roth avled å Ludvika bruk 14 sept. 1932. R. var född där 1862, blev student i Uppsala 1881, avlade jur. kand. ex. 1889 och blev vice häradshövding 1891. Åren 1892—98 tjänstgjorde R. som auditör vid Värmlands regemente och åren 1898—1907 var han rådman i Karlstad. Sistnämnda år blev han verkställande dir. för A. B. Ludvika bruksegare. Sedan 1919 har han varit ordf. i stadsstyrelsen i Ludvika.

 

    Regeringen. K. M:t har d. 6 aug. 1932 till konsultativt statsråd utnämnt expeditionschefen i finansdep:tet revisionssekreteraren Torsten Petersson.

 

    Lagrådet. Sedan ämbetstiden för det år 1930 förordnade lagrådet, bestående av justitieråden Carl Christiansson, Axel Edelstam och Einar Stenbeck samt regeringsrådet Axel Afzelius, gått till ända, ha för en ny tvåårsperiod, 1 sept. 1932—31 aug. 1934, till lagrådsledamöter förordnats justitieråden Nils Alexanderson, Rudolf Eklund och Gustaf Grefberg samt regeringsrådet Willand Aschan.

 

    Justitiedepartementet. Med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 10 juni 1932 har chefen för justitiedepartementet s. d. samt d. 12 aug. och d. 10 sept.

 

500 NOTISER.1932 tillkallat presidenten i hovrätten över Skåne och Blekinge Karl Schlyterrådmannen i Stockholm krigsdomare Gustaf Bång samt översten och chefen för Norrbottens regemente Ivar Holmquist att i egenskap av sakkunniga inom justitiedepartementet biträda med verkställande av utredning rörande frågan om överflyttande å de allmänna domstolarna av mål, som höra till krigsdomstolarnas upptagande. Såsom de sakkunnigas sekreterare tjänstgör hovrättsassessorn C. G. Hellquist.