Nedre justitierevisionen. K. M:t har d. 14 juli 1932
    dels utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Olof Odencrants att fr. o. m. d. 15 juli 1932 vara revisionssekreterare,
    dels ock förordnat revisionssekreteraren Gunnar Ramstedt att fr. o. m. d. 15 juli tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1932 vara ordförande i nedre justitierevisionen samt hovrättsrådet i Göta hovrätt frih. Erik Leijonhufvud att tills vidare under sistnämnda tid med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 10 aug. 1932 beviljat hovrättsrådet i Svea hovrätt Ludvig Kiellander avsked fr. o. m. d. 23 aug. 1932,
    d. 30 aug. 1932 till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Thorsten Gislander,
    d. 16 sept. 1932 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamöterna vid hovrätten Erik Zethelius och Warlter Behrman.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 16 sept. 1932 beviljat häradshövdingen i Bräkne härads domsaga Axel Reuterskiöld avsked med utgången av sept. 1932. I samband härmed har K. M:t anbefallt hovrätten över Skåne och Blekinge att efter vederbörandes hörande inkomma med utredning jämte utlåtande, huruvida Bräkne härads domsaga må i judiciellt avseende kunna förenas antingen med Listers härads domsaga eller med staden Karlshamn, ävensom förordnat att i avbidan på K. M:ts vidare beslut i anledning av utredningen med nämnda häradshövdingämbetes återbesättande skall anstå.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 22 resp. 29 juli 1932 medgivit ytterligare anstånd med återbesättande av borgmästarbefattningarna i Kalmar och Karlskrona, beträffande den förra befattningen tillsvidare till d. 1 jan. 1933 och beträffande den senare befattningen tillsvidare till d. 1 april 1933 (Jfr SvJT 1932 s. 184).

 

    Hovrättsjuristers tjänstgöring i rådhusrätter. Från hovrätterna hava under sommaren 1932 till tjänstgöring vid rådhusrätterna i nedannämnda städer utsänts
    från Svea hovrätt bitr. fiskalen H. Nilsson, Norrtälje, samt e. o. notarierna T. Stjernberg, Nora, H. Digman, Trosa, och O. Riben, Sala:
    från Göta hovrätt fiskalsaspiranterna S. Aseskog, Borås, J. Frostmark, Borås, och G. Källblad, Ulricehamn;
    från Skånska hovrätten e. o. fiskalerna S. Ryde, Trälleborg, och S. Larsson, Hälsingborg, samt e. o. notarierna G. Andersson, Malmö (polisdomstolen), L. G. Ohlsson, Kristianstad, C. Svennegård, Landskrona, och H. Ramel, Lund.
    Under ett halvt år från d. 1 sept. 1932 har tjänstgöringsbyte anordnats mellan S. Ryde såsom bitr. fiskal i Skånska hovrätten och t. f. assessorn vid rådhusrätten i Hälsingborg S. Norrsell. L. G. Ohlsson uppehåller från 1 sept. till årets slut en vakant rådmanstjänst i Ystad.

 

    Juridiska examina. Juris kandidatexamen har under höstterminen 1931 — utöver av tidigare omtalade — vid Lunds universitet avlagts:

d. 20 november av:

    Ernst Martin Nilsson, yst., f. i Bromma förs. Malmöhus l. 4/3 06, student i Ystad 2/9 25;

 

NOTISER. 501d. 15 december av:

    Algot Erik Ossian Eriksson, yst., f. i Östra Hoby förs. Malmöhus 1. 1/4 06, student i Ystad 25/2 26. — Sven Erik Harald Gjöthlén, göteb., f. i Fölene förs. Älvsborgs 1. 20/5, student i Uddevalla 23/5 25. — Nils Erik Yngve Linder, Id., f. i Malmö 10/10 09, student i Lund 23/5 27. — Helge Welborn, hbg., f. i Hälsingborg 16/12 03, student där 14/5 25.

 

    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1932 avlagts:

vid Uppsala universitet
d. 30 januari av:

    Karl Georg Henrik Arrhenius, värml., f. i Karlstad 12/11 06, student där 15/5 26. — Sven Gustaf Adolf Coleen, västg., f. i Sthm 10/4 09, student i Vänersborg 10/6 27. — Stig Harald Ingmar Lundström, västm.-dala, f. i Uppsala 25/7 02, student där 23/5 21. — Karl Gottlieb Marcus, göteb., f. i Luleå 1/3 05, student i Göteborg 8/6 25. — Oskar Folke Magnus Svensson, östg., f. i Rappestads förs. Östergötlands 1. 14/7 07, student i Linköping 28/5 26;

d. 21 mars av:

    Per Arvid Hjalmar Ancker, smål., f. i Sthm 8/8 06, student i Uppsala 21/5 26. — Anders Fredrik Mikael Fant, söderm.-närke, f. i Nyköping 5/10 07, student där 21/5 26. — Nils Tage Ragnwald Hedlund, norrl., f. i Sundsvall 20/5 01, student där 18/5 21. — Nils Teodor Holmer, uppl., f. i Uppsala 10/8 06, student där 16/5 24. — Arvid Birger Johansson, smål., f. i Madesjö förs. Kalmar 1. 19/6 04, student i Jönköping 28/5 23. — Sune Johan Hilde Yngve Ehrenfrid Lundberg, gästr.-häls., f. i Falun 5/10 05, student i Hudiksvall 19/5 24. — Herman Teodor Bertil Sandegren, västm.-dala, f. i Virudapati, Sydindien, 6/5 08, student i Uppsala 21/5 26. — Otto Ingemar Ullman, göteb., f. i Oskarshamn 9/3 08, student i Uppsala 21/5 26;

d. 30 maj av:

    Nils Johan Konrad Arnstedt, västg., f. i Göteborg 3/7 09, student i Vänersborg 23/5 28. — Sture Sigurd Aspegrén, klm., f. i Malmö 28/5 07, student i Kalmar 9/6 25. — Johan Gunnar Berglöf, uppl., f. i Uppsala 18/11 03, student där 24/5 22. — Carl Sven Ekelund, söderm.-närke, f. i Örebro 17/11 08, student där 2/6 26. — Per Olof Ekelöf, sthm., f. i Sthm 3/5 06, student där 10/5 24, fil. kand. i Uppsala 31/10 28. — Carl Thjelvar Hedberg, västm.-dala, f. i Västerås 15/8 09, student där 21/5 27. — Adolf Ewald Hellman, uppl., f. i Uppsala 22/3 05, student där 25/5 23. — Nils Edward Ihre, sthm., f. i Ekerö förs. Stockholms l. 13/5 10, student i Sthm 10/5 28. — Bengt Robert Jacobson, norrl., f. i Luleå 29/11 09, student där 10/6 27. — Ake Erik Gustav Lindeberg, söderm.-närke, f. i Nyköping 15/9 07, student där 21/5 26. — John Herbert Marmén, värml., f. i Litslena förs. Uppsala l. 29/3 01, student i Karlstad 20/5 20. — David Nikolaus Nilsson, uppl., f. i Lagga förs. Stockholms l. 23/1 06, student i Uppsala 21/5 26. Jarl Fritz Harald H:son Prom, smål., f. i Kristianstad 15/10 05, student i Linköping 6/12 26. — Carl Gustaf Erland Ringius, göteb., f. i Göteborg 13/10 08, student där 4/6 27. — Per Elver Strömberg, norrl., f. i Örebro 26/3 06, student i Sundsvall 22/5 24. — Sixten Yngve Söderlund, göteb., f. i Göteborg 23/3 09, student där 30/5 27. — Ingvar Arthur Zachau, göteb., f. i Uddevalla 10/5 06, student där 26/5 25, fil. kand. i Uppsala 15/12 28;

vid Lunds universitet
d. 30 januari av:

    Karl Heribert Lindberg, smål., f. i Eksjö 16/9 98, student där 31/5 20. — Nils Gustaf Adolf Lüning, smål., f. i Vetlanda förs. Kronobergs l. 3/6 05, student i Eksjö 23/5 23. — Bo Gösta Andreas Löwegren, Id., f. i Norrköping 3/3 08, student där 7/6 26. — Alf Erik Olsson, mlm., f. i Malmö 19/12 05, student där 22/5 25. Samuel Frithiof Pontén, smål., f. i Lund 2/4 07, student där 26/5 25. — Hil-

 

502 NOTISER.mer Sigvard Adrian Wåhre, västg., f. i Väsby förs. Malmöhus 1. 29/9 01, student i Halmstad 5/6 20;

d. 23 februari av:

    Gösta Ferdinand Pally, yst., f. i Gårdstånga förs. Malmöhus l. 30/12 03, student i Lund 28/5 23;

d. 23 mars av:

    Nils Wilhelm Granquist, Id., f. i Lund 24/9 99, student där 7/6 18, fil. kand. där 29/5 25. — Jim Gustaf Reinhold Gratte, klm., f. i Oskars förs. Kalmar l. 4/12 03, student i Lund 29/5 25. — Hans Olof Gösta Hansson, ld., f. i Lund 22/12 07, student där 4/6 26. — Ernst Torgny Gustaf Lindberg, blek., f. i Karlshamn 30/11 09, student i Halmstad 2/6 27;

d. 22 april av:

    Bo Gunnar Beskow, mlm., f. i Lund 6/10 08, student i Malmö 27/5 27. Arne Birger Olof Kristian Lenander, mlm., f. i Malmö 21/1 09, student där 28/5 27. — Jean Jaques Baltzar de Maré, blek., f. i Karlskrona 14/9 07, student där 9/6 26;

d. 31 maj av:

    Olof Ahlström, mlm., f. i Malmö 25/7 06, student där 22/5 25. — Isak Nils Erik Berg, mlm., f. i Ronneby 11/10 06, student i Malmö 3/6 24. — Anders Helge Christoffersson, mlm., f. i Malmö 22/10 08, student där 24/5 27. — Arvid Gunnar Wallentin Dyhre. göteb., f. i Landvetters förs. Göteborgs och Bohus 1. 2/9 05, student i Göteborg 8/6 25. — Erik William Falkner, hbg., f. i Malmö 30/7 94, student där 8/6 18, fil. kand. i Lund 31/1 24. — Erik Olof Helge Fryxell, värml., f. i Stora Åby förs. Östergötlands 1. 18/2 02, student i Sthm 13/5 21. — Inga Maria Fürst, mlm., f. i Malmö 30/7 06, student i Uddevalla 31/5 26. — Anders Olof Richard Hegrelius, mlm., f. i V. Sallerups förs. Malmöhus l. 30/10 08, student i Malmö 28/5 27. — Walter Artur Korlén, värml., f. i Falun 22/8 08, student i Lund 25/5 27. — Arne Ernst Salomon Lundgren, göteb., f. i Hulareds förs. Älvsborgs l. 13/11 06, student i Lund 9/12 26. — Karl Uno Nilsson, ld., f. i Lund 14/3 07, student där 5/6 26. — Elsa Rohlin, göteb., f. i Sthm 28/1 06, student i Göteborg 28/5 26. — Sune Ingemar Seltir, ld., f. i Burlövs förs. Malmöhus 1. 27/3 06, student i Lund 26/5 25. — Gustaf Helge Sjöblom, klm., f. i Söderåkra förs. Kalmar 1. 8/9 04, student i Kalmar 26/5 23. — Sven Ove Svensson, mlm., f. i Malmö 29/8 07, student där 11/6 26. — Erik Hugo Valdemarsson, krist., f. i Kristianstad 20/2 07, student där 22/5 26;

vid Stockholms högskola
d. 30 januari av:

    Bror Otto Conrad Cedercrantz, f. i Sthm 23/3 05, student i Lundsbergs skola 3/6 24. — Arne Stig Gunnar Lind, f. i Frösö förs. Jämtlands l. 19/7 05, student i Sthm 10/5 25. — Karl Albert Lindbergson, f. i Frösö förs. Jämtlands l. 4/7 07, student i Östersund 6/6 26. — Carl Harald Gunnar Lindvall, f. i Jönköping 18/11 93, student i Lund 18/6 15, ekonomisk examen vid Stockholms handelshögskola. — Erik Axel Westling, f. i Helgums förs. Västernorrlands l. 12/10 02, student i Sthm 20/12 25. — Björn Gustav Widegren, f. i Sthm 20/3 09, student där 11/5 27;

d. 5 mars av:

    Per Gösta Hasselrot, f. i Sthm 22/4 07, student där 13/5 25. — Arvid Fredrik Ribbing, f. i Skeby förs. Örebro l. 6/7 08, student i Örebro 1/6 26. — Carl Axel Gert Rossander, f. i Sthm 28/10 06, student där 12/5 25. — Kjell Bo Åke William Sjöstedt, f. i Dörby förs. Kalmar l. 1/12 03, student i Kalmar 30/5 24. — Carl Axel Ferdinand Swartling, f. i Sthm 28/12 08, student där 12/5 27;

d. 16 april av:

 

    Ingrid Hedvig Margareta Appelbom, f. i Sthm 6/10 07, student i Lidingö 21/5 26. — Gustaf Tage Evers, f. i Djursholm 19/4 07, student i Sthm 13/5 25. — Stig

 

NOTISER. 503Anders Daniel Fellenius, f. i Göteborg 27/4 07, student där 10/5 26. — Hans Hjalmar Jacobson, f. i Sthm 28/7 05, student där 10/5 24. — Anna Stina Hasselrot, f. i Sthm 6/8 06, student där 15/5 26. — Erik Gunnar Michelson, f. i Arbrå förs. Gävleborgs l. 25/5 08, student i Östersund 5/6 26. — Carl Gustaf Sandblom, f. i Oslo 21/8 08, student i Sthm 22/5 26. — Peter Oscar Gunnar Sjögren, f. i Kalmar 10/7 04, student där 6/6 22. — Carl Sigvard Tydén, f. i Sthm 10/11 07, student där 11/5 26;

d. 30 maj av:

    Carl Gustaf Yngve Carlson, f. i Örebro 17/10 04, student i Göteborg 31/5 24. Per Gösta Hanning, f. i Sthm 21/10 06, student där 6/12 26, kansliexamen 15/12 28. — Doris Maria Helleberg, f. i Vilhelmina förs. Västerbottens l. 28/7 03, student i Uppsala 24/5 23. — Nils Samuel Heurlin, f. i Sthm 6/8 07, student där 11/5 25. — Eric Murray Eskil Elias Hult, f. i Afrika 29/9 07, student i Sthm 13/5 25. — Börje Kull, f. i Elmhults förs. Kronobergs l. 31/1 07, student i Hälsingborg 4/6 26. — Carl-Ivar Fritiof Lefwander, f. i Lidköping 28/8 08, student i Skara 7/6 27. — Gösta Hjalmar Liljebäck, f. i Sthm 12/4 08, student där 12/5 27. — Nils-Sture Lindqvist, f. i Sthm 21/3 08, student där 12/5 27. — Axel Filip Ragnar Oberger, f. i Säby förs. Östergötlands l. 14/8 96, student i Linköping 19/5 15, ekonomisk examen vid Stockholms handelshögskola. — Sven Algot Ruhe, f. i Sthm 25/12 06, student där 11/5 25. — Daniel Alrik Sundén-Cullberg, f. i Sthm 6/4 07, student där 19/5 25.
    Juris kandidatexamen har under vårterminen 1932 alltså avlagts vid Uppsala universitet av 30, vid Lunds universitet av 30 och vid Stockholms högskola av 32 personer.
    Kansliexamen har under vårterminen 1932 avlagts vid Uppsala universitet av 3 vid Lunds universitet av 4 och vid Stockholms högskola av 6 personer.