RIKSDAGEN

    Utöver de frågor, i vilka lagutskott avgivit utlåtande, hava följande frågor av allmännare juridiskt intresse varit under behandling i riksdagen:
    Motion (II: 148) om viss ändring i gällande föreskrifter om rätt för kommuner å landet att upptaga lån (KU 5); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t måtte låta skyndsamt verkställa utredning på vad sätt bestämmelserna om lands- och stadskommunernas fria upplåningsrätt böra bringas till överensstämmelse med varandra;
    motion (II: 324) om ändring i visst fall av förfarandet vid kommunalval (KU 10); RD antog förslag till lag om ändrad lydelse av 26, 27 och 30 §§ i kommunala vallagen d. 6 juni 1930;
    k. prop. nr 103 med förslag till ändrad lydelse av § 51 regeringsformen (KU 11); RD antog förslaget såsom vilande;
    k. prop. nr 104 med förslag till ändrad lydelse av § 7 riksdagsordningen samt till lag om ändrad lydelse av 12 och 25—28 §§ lagen d. 26 nov. 1920 om val till riksdagen (KU 15); RD antog såsom vilande det genom prop. framlagda grundlagsändringsförslaget, i övrigt bifölls prop. med viss ändring;
    motioner (I: 105 och II: 149) om Sveriges anslutning till den av Nationernas förbunds församling under dess nionde ordinarie möte förordade generalakten i dess helhet (KU 16); i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t ville överväga, huruvida och under vilka förutsättningar ett biträdande för Sveriges del av kapitel III i generalakten bör äga rum;
    motioner (I: 7 och II:4) om ändrad ordning för val av ersättare för ledamöter av riksdagens andra kammare (KU 17); i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville låta verkställa utredning, huruvida vid val till riksdagens andra kammare lämpligt vore att möjlighet öppnades för användandet jämväl av den s. k. spaltade valsedel, som vid andra slags val får användas;

 

504 RIKSDAGEN.    motioner (I: 294 och II: 428) om ändrad lydelse av § 5 6:o tryckfrihetsförordningen (KU 18); RD antog förslaget såsom vilande;
    k. prop. nr 188 ang. godkännande av en mellan Sverige och Turkiet undertecknad traktat ang. förlikning, rättsligt avgörande och skiljedom (KU 19), bifallen;
    k. prop. nr 21 med förslag till ändrad lydelse av § 60 regeringsformen (KU 21); RD antog förslaget såsom vilande;
    k. prop. nr 195 med förslag till ändrad lydelse av § 12 riksdagsordningen ävensom en i ämnet väckt motion (KU 23); RD antog i anledning av prop. såsom vilande förslag till ändrad lydelse av §§ 12, 23, 38 och 50 riksdagsordningen samt hemställde i skrivelse till K. M:t om framläggande för nästa års riksdag av förslag till stadga om ersättnings utgående för riksdagsmannauppdragets fullgörande;
    k. prop. nr 105 med förslag till ändrad lydelse av vissa lagrum i regeringsformen, riksdagsordningen och tryckfrihetsförordningen ävensom i ämnet väckta motioner (KU 26 och 33); RD antog i anledning av prop. såsom vilande förslag till ändrad lydelse av §§ 81 och 82 regeringsformen, §§ 34, 35, 36 mom. 4—6, 37 mom. 1 och 4, 38-41 mom. 1, 52, 54, 55, 60, 79 och 80 riksdagsordningen samt 2 § 4:o tryckfrihetsförordningen;
    k. prop. nr 196 med förslag till ändrad lydelse av § 2 4:o tryckfrihetsförordningen (KU 30); RD antog förslaget såsom vilande;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1930 om kommunalstyrelse i stad m m. ävensom i ämnet väckta motioner (KU 32), prop. bifallen med vissa ändringar;
    motioner (I: 288, 292 och 295 samt II: 418 och 430) med förslag till grundlagsändringar avseende riksbankens organisation (KU 34); RD antog såsom vilande förslag till ändrad lydelse av § 72 regeringsformen och § 73 riksdagsordningen;
    k. prop nr 192 med förslag till lagar ang. ändring i 6 § lagen d. 26 maj 1909 om tjänstgöringen i K. M:ts lagråd och om ändring i 2 § lagen d. 14 maj 1915 ang. K. M:ts högsta domstols tjänstgöring på avdelningar (Sms SU och FLU 1), bifallen;
    k. prop. nr 178 med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 6 juni 1925 om polisväsendet i riket ävensom i ämnet väckta motioner (Sms SU och FLU 2), prop. bifallen;
    k. prop. nr 179 med förslag till lag om skyldighet i vissa fall att tillhandahålla förnödenheter m. m. för ordningsmaktens behov ävensom en i ämnet väckt motion (Sms SU och FLU 3), prop. bifallen;
    k. prop. nr 244 med förslag till förordning om ändring i vissa delar av förordningen d. 19 nov. 1914 ang. stämpelavgiften (BevU 51), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 255 ang. vissa åtgärder för stödjande av produktionen av mjölk och mejeriprodukter ävensom i samma och liknande ämne väckta motioner (Sms BevU och JU 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 10 med förslag till lag om häradsallmänningar ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 1), prop. bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 11 med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 § 1 mom. i skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 (Sms ALU och JU 2), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 12 med förslag till förordning om upphävande av kronans rätt till storverksträd och ekar å häradsallmänningar (Sms ALU och JU 3), bifallen;
    k. prop. nr 187 med förslag till ecklesiastik boställsordning m. m. ävensom i ämnet väckta motioner (Sms ALU och JU 8 och 12), prop. bifallen med vissa ändringar.