JOHN NORDIN. Invaliditet vid olycksfallsskador. Sammanfattning av bestämmelser i olycksfallsförsäkringslagarna i Sverige samt övriga europeiska länder rörande ersättning för invaliditet vid olycksfallskador m. m. Sthm 1932. Norstedt. 345 s. Inb. kr. 10.00.
    Ordföranden och chefen för arbetsrådet byråchefen Nordin har med förestående arbete lämnat ett värdefullt bidrag till den magra svenska litteraturen rörande invaliditetsbedömning. Såsom bokens undertitel angiver, är det invaliditetens betydelse enligt den sociala olycksfallsförsäkringen, som närmast är framställningens föremål. Den svenska lagen d. 17 juni 1916 om försäk-

 

562 LITTERATURNOTISER.ring för olycksfall i arbete belyses genom jämförelse med motsvarande lagar i andra länder och genom specialutredningar beträffande skilda spörsmål. För flera av dessa specialartiklar stå andra, på resp. områden särskilt sakkunniga personer såsom författare. Arbetet i sin helhet giver läsaren en redogörelse för ett flertal av de problem, till vilka olycksfallsförsäkringslagen vid sin tilllämpning giver upphov, och de metoder, av vilka man i praktiken betjänar sig för att komma till rätta med svårigheterna.
    Särskild uppmärksamhet tilldrager sig en i boken publicerad tabell över den grad av invaliditet, som må anses vara förbunden med olika i tabellen angivna defekter. Denna invaliditetstabell är avsedd att träda i stället för förf:s uppskattade »Utredning angående den faktiska invaliditeten» etc., vilken utkom av trycket 1921. Den nya tabellen har utarbetats i samråd med representanter för försäkringsrådet, riksförsäkringsanstalten och de ömsesidiga olycksfallsförsäkringsbolagen samt åsyftar att giva uttryck åt praxis i Sverige beträffande invaliditetsbedömningen i ärenden enligt 1916 års lag vid ingången av år 1932. Till tabellen ansluter sig en rikhaltig samling kortfattade beskrivningar över invaliditetsfall, vilka varit föremål för försäkringsrådets prövning. Det ligger i öppen dag, att tabellen och rättsfallssamlingen måste vara till stor nytta för dem, som syssla med tillämpningen av olycksfallsförsäkringslagen. Även vid prövningen av vanliga skadeståndsmål äro de samlade uppgifterna utan tvivel värdefulla hjälpmedel. Det synes vara i hög grad att förorda, att man vid bedömandet av skador som drabbat kroppsarbetare, även om det icke gäller att tillämpa olycksfallsförsäkringslagen, tillgodogör sig den erfarenhet som samlats inom denna lags tillämpningsområde. Väl bör åt alla omständigheterna i det särskilda målet skänkas noggrant beaktande, men detta behöver icke utesluta att en domare har gagn av att rådfråga en invaliditetstabell, sådan som den i förevarande arbete intagna. Det kan för övrigt ifrågasättas, huruvida icke en viss schabloumässighet i uppskattningarna av kroppsskada är att föredraga framför den godtycklighet vilken utgör den motsatta faran.

I. S.