A. MOLIN. Svensk arbetslagstiftning. Sthm 1932. Norstedt. 372 s. Inb. kr. 4.00.
    I förevarande arbete har förf. sammanställt och kommenterat författningar, som hava avseende på förhållandet mellan arbetsgivare och arbetare, till tjänst för dem det åligger att taga befattning med denna omfattande lagstiftnings tillämpning. Bland medtagna författningar märkas lagen om arbetarskydd jämte i anslutning därtill givna specialbestämmelser, lagarna om arbetstidens begränsning, om försäkring för olycksfall i arbete, om medling i arbetstvister, om kollektivavtal samt om arbetsdomstol. Av värde vid bokens begagnande äro de i stor utsträckning däri lämnade hänvisningarna till författningarnas förarbeten och upplysningarna om praxis.

ÖSTEN UNDÉN. Kommentar till lagfartsförordningen. Andra genomsedda uppl. Uppsala 1932. Almqvist & Wiksell. 88 s. Kr. 4.00.
    Första upplagan av ifrågavarande arbete har tidigare recenserats i SvJT (1928 s. 575). I den nu utkomna andra upplagan har hänsyn tagits till 1932 års reform av det formella inskrivningsväsendet ävensom i övrigt till nyare lagstiftning och rättspraxis.