Fosterfördrivningsutredning i Danmark. I Danmark har d. 7 nov. 1932 tillsatts en kommitté med uppgift att undersöka, huruvida och i vilken omfattning avbrytande av havandeskap bör vara tillåtet. I samband härmed har kommittén att verkställa utredning rörande frågan om staten bör stödja eller själv föranstalta en av läkare bedriven upplysningsverksamhet i syfte att förhindra att havandeskap inträder mot vederbörande kvinnas vilja. Kommittén skall ock undersöka, huruvida anledning finnes att ändra det i danska strafflagen uppställda förbudet mot att offentligen salubjuda föremål som äro avsedda att förebygga följder av könsumgänge. Kommittén, vars ordförande är rigsadvokaten Goll, är sammansatt av ett stort antal personer representerande skilda yrken och erfarenhetsområden. Den är ej bunden av några föreskrifter rörande sättet för utredningens verkställande.