Engelsk lag om tvångskarteller inom jordbruket. Agricultural Marketing Act av 1931 (31 juli) ger möjlighet åt producenter av någon jordbruksprodukt att taga initiativ till upprättande av en tvångssammanslutning mellan alla dylika producenter antingen inom hela Storbritannien eller inom viss del därav. Själva upprättandet måste föregås av publicering av planen för sammanslutningen, och i händelse invändningar framställas skall prövning ske av en opartisk sakkunnig. Jordbruksministern kan därefter, om han anser att kartellen skall gestalta produktion och avsättning av ifrågavarande produkt gynnsammare, framlägga planen för parlamentet, vars samtycke till kartellen fordras. För kartellens slutliga bildande måste å sammanträde, varvid minst 1/2 av ifrågavarande producenter äro närvarande, beslut om kartellens bildande fattas med 2/3 majoritet. Kartellen kan bl. a. ha till uppgift att inköpa produkter av ifrågavarande slag samt att bearbeta och föryttra dem; medlemmarna kunna förpliktas att endast sälja till eller genom kartellen.

H. N.

 

    Aktierättsreform i Grekland. Med hänsyn till motsvarande frågors aktualitet i Sverige förtjäna några kontrollbestämmelser i den grekiska aktienovellen 30 juni—17 juli 1931 omnämnande. Statlig uppsikt, genom finansministern, skall enligt lagen utövas ifråga om bolagsordningens laglighet, aktiekapitalets inbetalning, inkallande av bolagsstämmor m. m. Beträffande kontrollen över styrelsens förvaltning gäller, att extraordinär undersökning kan anordnas av domstol på begäran av en aktieägarminoritet (1/20 av det inbetalta aktiekapitalet), av börsstyrelsen ifråga om aktiebolag med börsnoterade aktier, samt slutligen, om särskild anledning föreligger, av finansministern. Den ordinära kontrollen utövas genom revisorer, valda av bolaget. Novellen innehåller bestämmelser om stiftande av ett samfund av beedigade revisorer under finansministerns kontroll. Bolagen äro icke skyldiga att till revisorer välja medlemmar av detta samfund, men de bolag som så göra erhålla den förmå-

 

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 587nen att extraordinär undersökning icke kan påtvingas dem lika lätt som annars. Lagstiftaren har räknat med att härigenom förmå bolagen att i stor utsträckning välja samfundsrevisorer, men avsikten är dessutom att, när erfarenhet vunnits om det nya systemets verkningar, icke längre låta bolagen själva avgöra revisorsvalet.

H. N.