Dalautredningen. K. M:t har d. 30 sept. 1932 med bifall till därom gjord framställning entledigat statsrådet Torsten Nothin från uppdrag att vara ledare av Dalautredningen samt förordnat ledamoten för lagärenden i justitiedepartementet Karl-Gustaf Hjärne att fr. o. m. d. 1 okt. 1932 vara ledare av utredningen.

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 30 sept. 1932 utnämnt dels till revisionssekreterare fr. o. m. d. 8 okt. 1932 ledamoten för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet i Svea hovrätt Per Santesson, dels till registrator i nedre justitierevisionen andre protokollssekreteraren Håkan Bondeson;
    d. 21 okt. 1932 till revisionssekreterare fr. o. m. d. 25 okt. 1932 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Alvar Montelius;
    s. d. förordnat hovrättsrådet i Svea hovrätt Bertil Thuresson att fr. o. m. d. 25 okt. 1932 tills vidare t. o. m. d. 31 dec. 1932 med egen rotel tjänstgöra såsom revisionssekreterare.

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 30 sept. 1932 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt dels fr. o. m. d. 8 okt. 1932 revisionssekreteraren Paul Poss dels ock assessorn vid hovrätten Sven Afzelius;
    d. 14 okt. 1932 till assessor vid Göta hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Erik Karl Ekstedt;
    d. 21 okt. 1932 till hovrättsråd i Svea hovrätt fr. o. m. d. 25 okt. 1932 utnämnt revisionssekreteraren Per von Ehrenheim;
    d. 28 okt. 1932 med anledning av pågående utredning rörande vissa organisatoriska förändringar beträffande rikets hovrätter förordnat att med åtgärder för återbesättande av ett efter avlidne hovrättsrådet Tore Ljungman ledigblivet hovrättsrådsämbete i hovrätten över Skåne och Blekinge skall tills vidare anstå;
    d. 11 nov. 1932 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn vid hovrätten Carl Ludvig Werner.

    Vattendomstolarna. K. M:t har
    genom kungörelse d. 7 okt. 1932 (SFS nr 451) förordnat, att antalet vattendomstolar i riket fr. o. m. d. 1 jan. 1933 skall vara fyra, nämligen Norrbygdens vattendomstol, Österbygdens vattendomstol, Söderbygdens vattendomstol och Västerbygdens vattendomstol, samt att nämnda vattendomstolars kanslier skola i nämnd ordning tillsvidare vara förlagda till Umeå, Stockholm, Stockholm och Vänersborg;
    d. 14 okt. 1932 till vattenrättsdomare fr. o. m. d. 1 jan. 1933 utnämnt vid Norrbygdens vattendomstol häradshövdingen i Kalix domsaga Nils Quennerstedt, vid Österbygdens vattendomstol häradshövdingen i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds domsaga Fabian Appelberg, vid Söderbygdens vattendomstol häradshövdingen i Västernärkes domsaga greve Hugo Hamilton, och vid Västerbygdens vattendomstol assessorn vid Svea hovrätt Erik Säll.

    Häradsrätterna. K. M:t har d. 21 okt. resp. d. 11 nov. 1932 förordnat, att biträdande domare skola vara anställda i Medelpads östra samt Rönnebergs, Onsjö och Harjagers domsagor under förra halvåret 1933.

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 30 sept. 1932 till borgmästare i Nyköping utnämnt förste rådmannen därstädes Carl Ahman.
    K. M:t har anbefallt
    d. 19 aug. 1932, i anledning av uppkommen vakans å borgmästarbefattningen i Falkenberg, länsstyrelsen i Hallands län att föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Hallands läns mellersta domsaga,
    d. 26 aug. 1932, i anledning av framställning av stadsfullmäktige i Simrishamn, länsstyrelsen i Kristianstads län att föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Ingelstads och Järrestads härads domsaga.