80 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Utkast till ny civilprocessordning i Tyskland. Riksjustitieministeriet har offentliggjort ett utkast till ny civilprocessordning 1. Till grund för detsamma ligger det arbete, som utförts av en år 1920 tillsatt kommission — bestående av representanter för den juridiska vetenskapen samt domar- och advokatstånden — med uppgift att förbereda en genomgripande ombildning av civilprocessen. Vid utkastets uppgörande har man som huvudsyfte för reformarbetet uppställt: att öka snabbheten i förfarandet, att förenkla och rationalisera rättsskipningen till minskande av domstolarnas arbetsbörda, även som att genomgå samtliga gällande bestämmelser i syfte att avlägsna inadvertenser och oklarhet samt framför allt att i sak omarbeta de föreskrifter, som icke motsvara nutida åskådningar och behov. Det är avsett, att utkastet skall tjäna som underlag för en diskussion rörande reformens huvudgrunder. Först sedan resultatet härav föreligger, ämnar justitieministeriet taga ställning till frågan, hur en fullständig ombildning av processrätten skall genomföras.
P. S.

 

    Åldersgränsen för domare i Preussen. Ett förslag att höja åldersgränsen för domare i Preussen från 65 till 68 år hade tillstyrkts av lantdagens huvudutskott men återförvisades av lantdagen till utskottet för ny behandling. I sitt senare utlåtande avstyrkte utskottet förslaget.

 

    Nya juridiska professurer i Preussen. Deutsche Juristen-Zeitung protesterar mot ett förslag att vid de preussiska universiteten inrätta nya ordinarie juridiska professurer. I protesten, avgiven under rubriken »Kleine Anfrage an den preussischen Herrn Finanzminister» och undertecknad »Deutsche Juristen-Zeitung» framhålles, att finansministern under åberopande av det rådande nödläget förklarat, att drakoniska åtgärder måste vidtagas för åstadkommande av inskränkningar på alla områden i statslivet. Det oaktat framlägges förslaget i en tid, då skatterna ökas, ämbetsmännens löner minskas och man ej vet, vad morgondagen kan medföra. Det yttras vidare: »Diese Professuren sind unnötig. Solche Liebhabereien kann sich das preussische Volk jetzt nicht erlauben.» (Se D.J.-Z. 1931. Heft 15 s. 1003.)

 

    Den österrikiska civillagen har d. 1 jan. 1932 varit i kraft i 120 år. I anledning härav har prof. SWOBODA i Internationales Anwaltsblatt (1931 s. 241 f.) skrivit en artikel om lagverkets livskraft, vilken han finner förvånansvärt hög, beroende på att lagen mer än någon annan toge hänsyn till moderna tänkesätt. Språket betecknas såsom underbart folkligt och har gjort lagen ej blott till en lag för de lärda utan till en folkbok.

 

    1 Entwurf einer Zivilprozessordnung, Veröffentlicht durch das Reichsjustizministerium, Berlin 1931. I distribution hos Walter de Gruyter & Co, Berlin och Leipzig.