Svensk förening för internationell sjörätt höll årsmöte d. 8 maj 1931, därvid förekom bl. a. föredrag av assuransdirektören Axel Rinman om »Letters of indemnity-frågans nuvarande läge och förslagen till dess lösning». Därefter följde en ingående diskussion. Denna belyste på ett intressant sätt de praktiska svårigheterna med avseende å en lagstiftning till förhindrande av de synnerligen betänkliga missbruk, som till skada för varuemottagare och försäkringsgivare ostridigt förekomma.
    Föreningens styrelse utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., assuransdirektören Harald Andersson, konteramiralen Hans Ericson, advokaten Eliel Löfgren, assuransdirektören Rinman och advokaten Carl Ludvig Schönmeyr, med direktören Gunnar Carlson ocb disponenten August Enhörning såsom suppleanter.

 

    Svenska föreningen för industriellt rättsskydd höll sitt ordinarie årsmöte för år 1931 d. 29 april. Efter då förrättade val består styrelsen av prof. Gösta Eberstein, ordf., generaldirektören Hakon Hjertén, v. ordf., direktören A. Hasselrot, skattm., bergsingenjören J. Edberg, presidenten Birger Ekeberg, direktören B. A. Hjorth, advokaten Gösta Huselius, direktören C. G. Lindblom, handelsrådet V. Lundvik och fil. dr H. Nordenson. Revisorer äro ingenjören J. Delmar och förste byråingenjören D. G. Sjöquist med registratorn F. Loenbom såsom suppleant. Styrelsen har till sekr. utsett e. o. hovrättsnotarien Åke v. Zweigbergk.
    Å årsmötet diskuterades de förslag, som generaldirektör Hjertén framlagt å Nordiska mötet för industriellt rättsskydd i Stockholm 1930 (om detta se SvJT 1930 s. 601). Vidare höll prof. Eberstein ett anförande om den s. k. vetenskapliga äganderätten, och direktör Hasselrot redogjorde för en under april 1931 i Genève hållen internationell konferens ang. ursprungsbeteckningar å importvaror.
    Det samarbete mellan de nordiska ländernas föreningar för industriellt rättsskydd, som inleddes med nyssnämnda möte i Stockholm 1930, har under 1931 fullföljts genom ett av Dansk Forening for industriel Retsbeskyttelse anordnat liknande möte, som hölls i Köpenhamn d. 28 och 29 sept. Mötets ordförande var Højesteretssagfører Alb. V. Jørgensen, Danmark. Den svenska föreningen representerades av hrr Eberstein, Hjertén, Hasselrot, Edberg och v. Zweigbergk. Vid mötet dryftades möjligheterna att få till stånd ett gemensamt nordiskt uppträdande i vissa frågor vid Internationella föreningens för

 

NOTISER. 89industriellt rättsskydd kongress i London 1932. Ingenjör Alfr. J. Bryn, Norge, inledde diskussionen. Mötet beslöt i samband härmed bl. a. att förorda ett avtal mellan de nordiska länderna, enligt vilket i fråga om patent, som meddelats medborgare i dessa länder, det för undgående i samtliga dessa länder av föreskrivna påföljder för underlåten utövning skulle vara tillräckligt, att den patentskyddade uppfinningen utövats i ett av länderna. — Vidare diskuterades frågan om utvidgad lagstiftning mot illojal konkurrens med det danska patentverkets chef, Direktør N. J. Ehrenreich-Hansen, som inledare. — Mötet beslöt också efter diskussion, inledd av hr v. Zweigbergk, att föreslå föreningarna att upprätta en fast organisation för samarbetet. Enligt förslaget skola hållas regelbundna möten mellan föreningarnas medlemmar eller delegerade; mellan mötena skall fungera en samarbetskommitté bestående av representanter för föreningarna; ett gemensamt generalsekretariat skall inrättas i Stockholm, och en gemensam tidskrift skall utgivas. — I samband med förhandlingarna hölls ett offentligt möte, vid vilket prof. Eberstein höll ett mycket uppskattat föredrag över ämnet »Uppfinningar och upptäckter såsom föremål för rättsskydd».
    Å sammanträde d. 18 dec. 1931 beslöt den svenska föreningen att för sin del godkänna Köpenhamnsmötets förslag om det nordiska samarbetets organiserande. Vid sammanträdet dryftades även föreningens ställning till de frågor, som skola behandlas å den ovannämnda Londonkongressen 1932.