Svenska Kriminalistföreningen hade sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 4 dec. 1931, varvid till ledamöter av styrelsen omvaldes regeringsrådet Axel Afzelius, f. d. överdirektören Viktor Almquist, prof. Olof Kinberg, kanslirådet G. H. v. Koch, borgmästaren Jakob Pettersson, presidenten Karl Schlyter, prof. Nils Stjernberg, advokaten frih. Georg Stjernstedt och prof. Folke Wetter.

    Sveriges Advokatsamfund höll årsmöte å Grand Hotel i Stockholm d. 5 juni 1931. Sammanträdet bevistades av, förutom inbjudna gäster, omkring etthundrafemtio ledamöter från huvudstaden och landsorten.
    Till ordf. i samfundets styrelse valdes hr Tom Forssner, Sthm, och till v. ordf. hr Axel Forssman, Göteborg. Till övriga ledamöter av styrelsen utsågos hrr A. Hemming-Sjöberg, Uppsala, Rolf Nordenstedt, Malmö, Anders Nordström, Norrköping, Arthur Rydin, Gävle, Folke Sjögren, Göteborg, och Sven Themptander, Sthm. Styrelsesuppleanter blevo hrr Bertil Ahrnborg, Emil Henriques, Göran Kalling, Carl Lundqvist, Axel Nilsson, Yngve Schartau, Torsten Svensson och Ernst Treffenberg, Sthm, Georg Bodén, Göteborg, och Matts Åvall, Hälsingborg.
    Prof. Östen Undén höll vid mötet föredrag om »Solennitetsvittnen vid rättshandlingar». Härefter inledde advokaten Bertil Ahrnborg diskussion om »Advokaterna och processreformen» (se SvJT 1931 s. 586).
    Efter sammanträdets slut hade Advokatsamfundets Stockholmsavdelning anordnat middag å Grand Hotel för landsortskollegorna och särskilt inbjudna gäster.

    Sveriges Advokatsamfunds Stockholmsavdelning har under år 1931 hållit sex sammanträden, därvid förutom föreningsärenden förekommit före-

 

90 NOTISER.drag och diskussioner rörande olika frågor av intresse för advokatverksamheten. Sålunda ha föredrag hållits av advokaten Ulf von Konow om »Författarrätt, mekaniska instrument och utövande konstnärer», av advokaten Carl Lundqvist över ämnet »Några huvuddrag ur propositionen om rättegångsreformen», av advokaten Sigurd Ahlmark om »Stadsplaneverksamhetens juridiska mekanism. Några spörsmål i anknytning till det föreliggande förslaget till ny stadsplanelag» samt av advokaten Otto Lagerstöm om »Äganderättsförbehåll vid rörinstallationer och dylikt». Vidare ha varit föremål för diskussion, inledd av advokaten John Kallstenius, de rättsfall, som finnas refererade i NJA 1898 s. 531, 1910 s. 605 och 1926 s. 612.
    Vid sammanträde i dec. månad företogos sedvanliga val av avdelningens funktionärer och utsågos därvid till styrelseledamöter hrr Tom Forssner, ordf., Bertil Ahrnborg, Thure Essén, Emil Henriques och Sune Wetter, till styrelsesuppleanter hrr John Kallstenius och Folke Rogard, till revisorer hrr Carl Lundqvist och Leodor Levy med hr Axel Gard som suppleant, till sekreterare hr Sune Wetter, till klubbmästare hr Fredrik Bohnstedt och till bitr. klubbmästare hr Folke Forssander.