Sveriges Advokatsamfunds Göteborgsavdelning har under år 1931 haft tre sammanträden, därvid bl. a. förekommit diskussion om önskemål beträffande rättegångsordningen i Askims m. fl. härads domsaga, diskussion beträffande några rättsfrågor i anledning av den under sept. 1931 inträdda valutasituationen samt föredrag av hr William Kristensen om den nya lagstiftningen mot illojal konkurrens.
    Till avdelningsstyrelse för år 1932 har utsetts hrr Erik Leman, ordf., samt Georg Bodén, William Kristensen, Birger Melin och Ragnar Bergvall. Vidare hava utsetts till sekreterare och kassaförvaltare hr Birger Melin samt till klubbmästare hr Gunnar Bomgren.

 

    Sveriges Advokatsamfunds avdelning för Skåne och Blekinge höll d. 27 nov. 1931 ordinarie sammanträde, varvid till styrelse utsågos jur. dr Axel Roos, ordf., hr Lennart Jacobsson, sekr. och kassaförv., samt hrr Sven Ekedahl och Matts Åvall. Till suppleanter valdes hrr Lennart Hansson och Edvin Stenmark.
    Vid sammanträdet hölls föredrag av hovrättspresidenten Karl Schlyter över ämnet: »Om åtgärder till förebyggande av tidsödande väntan å rättegångsdag för parter och vittnen.»

 

    Norrköpingsavdelningen av Sveriges Advokatsamfund, vars verksamhetsområde omfattar Närke, Södermanlands län, Östergötland och Småland, har under verksamhetsåret 1 dec. 1930 — 30 nov. 1931 hållit två sammanträden, därvid förutom åtskilliga föreningsangelägenheter förekommit föredrag av prof. Karl Benckert över ämnet »Om kreditgivning mot säkerhet i avbetalningskontrakt» samt av docenten Karl Olivecrona över ämnet »Om bevisskyldigheten». Årsmöte hölls d. 5 dec. 1930, vid vilket bl. a. förekom föredrag av advokaten Otto Lagerström i Sthm över ämnet »Kan leverantör av vatten- och avloppsledningar till fastighet göra äganderättsförbehåll mot annan än fastighetsägaren-beställaren? Binder av beställaren träffat skiljeavtal i dylik fråga beställarens konkursbo?» Avdelningen äger nu 40 ledamöter.

 

NOTISER. 91    Styrelsen utgöres av v. häradshövdingen Anders Nordström i Norrköping, ordf., samt hrr Georg Selander i Motala, v. ordf., Erik Dahlberg i Örebro, Ragnar Strömbom i Jönköping och Julius Lindström i Katrineholm med hrr Alarik Lindskog i Västervik och Ragnar Nordström i Norrköping som suppleanter. Till sekreterare har utsetts hr Nordström.