Föreningen Sveriges stadsdomare avhöll ordinarie årsmöte i Göteborg d. 6 och 7 juni 1931 i närvaro av representanter för Magistraternas och Rådstuvurätternas i Finland förening samt Föreningen Sveriges häradshövdingar.
    Till styrelseledamöter valdes för tiden till nästa ordinarie föreningsmöte rådmannen Edv. Ploman, Sthm, borgmästarna Jakob Pettersson, Södertälje, W. E. Hallin, Norrtälje, Walter Kant, Uppsala, G. Ehrnberg, Simrishamn, och F. W. Linder, Malmö, justitieborgmästaren Bernh. Lindberg, Göteborg, borgmästarna A. L. Sundberg, Lysekil, och Wilhelm Norén, Borås, rådmannen Gustaf Tisell, Örebro, samt borgmästarna Ivar Hedman, Sala, och Nils Berlin, Gävle, med borgmästaren Ragnar Wijkmark, Enköping, magistratssekreteraren Jarl Holmquist, Göteborg, och rådmannen Birger Liljedahl, Östersund, såsom suppleanter. Till revisorer valdes borgmästaren Gunnar Fant, Sthm, och rådmannen Birger Christensson, Södertälje, samt till revisorssuppleanter rådmännen Carl Åhman, Nyköping, och Nils Falck, Göteborg. Vid styrelsesammanträde förstnämnda dag utsåg styrelsen till ordf. justitieborgmästaren Lindberg, till v. ordf. borgmästaren Kant samt till kassaförv. och sekr. magistratssekreteraren Holmquist.
    Vid mötet höll borgmästaren Georg Bissmark, Halmstad, föredrag över ämnet: »Rättegångsreformen enligt riksdagens beslut», varpå följde en livlig diskussion. Rådmannen Göran Leopold i Helsingfors höll vid mötet föredrag angående s. k. strafforder.

    Föreningen mellan ombudsmännen hos Sveriges landshypoteksföreningar hade d. 27—30 juli 1931 årsmöte i Visby. Därvid behandlades åtskilliga frågor, som sammanhänga med införandet av skogsbelåning hos hypoteksföreningarna, såsom lydelsen av diverse formulär, formerna för samarbetet med skogsvårdsstyrelserna m. m. Den vid flera föregående möten debatterade frågan om betydelsen av det i expropriationslagen, ensittarlagen m. fl. författningar förekommande uttrycket »utfaller likvid å intecknings huvudstol» var ånyo föremål för överläggning, särskilt i belysning av nyligen erhållet prejudikat. Likaså behandlades ånyo, ävenledes med hänsyn till givet prejudikat, spörsmålet om pantsättning av överhypotek till förmån för tredje man. Ytterligare förhandlades vid mötet rörande följande ämnen: Den nya lagen om avstyckat eller avsöndrat områdes befriande från ansvar för inteckning i stamfastighet, Kronans förmånsrätt för avdikningslån, Löpande skuldebrevs förvandling till icke-löpande och tvärtom, Exekutiva åtgärders anmälande och antecknande hos domaren eller rätten samt i gravationsbevis ävensom Frågan om verkningarna av exekutiv auktion samt dessas anmälande och antecknande enligt bestämmelserna dels före och dels efter tillkomsten av 1912 års lagändringar. Slutligen förevoro också frågan om i vad mån båda makarnas underskrift erfordras å omslagsrevers för hypotekslån samt en del andra angelägenheter.

 

92 NOTISER.    De tryckta »förhandlingarna» för mötet samt för åren 1916—1930 finnas till salu hos föreningens sekreterare, hypoteksombudsman Elis Carlgren, Mälarprovinsernas hypoteksförening, Sthm.