Juristföreningen i Stockholm har under år 1931 sammanträtt tre gånger, därvid följande föredrag hållits: d. 6 febr. av docenten Håkan Nial: »Om karteller och andra företagssammanslutningar», d. 23 okt. av statsrådet N. Gärde: »Omedelbarhetsprincipens tillämpning i mellaninstansen» samt d. 27 nov. av advokaten Otto Lagerström: »Kan leverantör av värme-, vatten- och avloppsledningar o. dyl. tillbehör till fastighet göra äganderättsförbehåll gällande mot annan än fastighetsägaren-beställaren? Binder av beställaren träffat skiljeavtal i dylik fråga beställarens konkursbo?»
    Vid sammanträdet d. 6 febr. omvaldes förutvarande styrelsedamöterna justitierådet Birger Wedberg, ordf., hovauditören Carl Ljungholm v. ordf., advokaten Otto Lagerström, sekr. och kassaförv., justitierådet Nils Alexanderson, revisionssekreteraren Erik Lind, rådmannen Karl Masreliez, prof. Nils Stjernberg och hovrättsassessorn Olof Ekecrantz.

 

    Föreningen Yngre Jurister under Göta hovrätt har till styrelse för verksamhetsåret 1931—32 utsett t. f. hovrättsfiskalerna Christer Gemzell, ordf., Erik Ekstedt, v. ordf., och Frithjof Folkard von Scherling, sekr. och kassaförvaltare, samt bitr. hovrättsfiskalerna Fritjof Sjögren och Gunnar Carlesjö. Under år 1931 har föreningen anordnat två sammankomster, en d. 31 mars, vid vilken docenten Håkan Nial höll föredrag över ämnet »Företagskoncentrationens juridiska huvudformer», och en d. 15 dec., vid vilken e. o. hovrättsnotarien Gunnar Bogren höll föredrag över ämnet »Rättegången mot C. J. L. Almquist».

 

    Juristföreningen för Skåne och Blekinge höll d. 7 nov. 1931 gemensamt med Juristföreningen i Kristianstad ett sammanträde i nämnda stad med föredrag av prof. Åke Hassler (se nedan).

 

    Malmö-Lunds Juristförening har under år 1931 tillsammans med Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge hållit sammanträde å Malmö Rådhus d. 10 okt. under ordförandeskap av t. f. landshövdingen G. V. Eiserman. Vid sammanträdet höll prof. Eli Heckscher föredrag om valutakrisen.
    Till styrelse för år 1932 valdes hovrättspresidenten Karl Schlyter, ordf., prof. C. G. Björling, v. ordf., borgmästaren Pehr Gamstorp, advokaten Lennart Jacobsson, assessorn Carl Rydbeck, kIubbm., landssekreteraren Hjalmar Kjäll och hovrättsassessorn Å. Braunstein, sekr. Till ordf. för nästa sammanträde utsågs prof. Björling och till v. ordf. borgmästaren Gamstorp.

 

    Juristföreningen i Kristianstad har under år 1931 sammanträtt en gång, nämligen d. 7 nov. Sammankomsten, som var gemensam för denna förening och Juristföreningen för Skåne och Blekinge, var talrikt besökt. Vid sammanträdet höll prof. Åke Hassler föredrag om bojkottproblemet.
    Styrelsen, som valts för en tid av två år, består av revisionssekreteraren Erik Lilienberg, ordf., landskamreraren I. Fr. Regner, v. ordf., rådmannen Nils Kamph, häradshövdingen Carl Söderström och kronofogden A. Sjöström.