94 NOTISER.    Västernorrlands Juristklubb har under år 1931 haft ett sammanträde, varvid föredrag hållits av häradshövding Ingemar Kramer över ämnet »Några memoranda till inteckningsförordningen och därmed sammanhängande författningar».
    Styrelsen består av landshövdingen Anders Wijkman, ordf., advokaten Samuel Hesse, v. ordf., häradshövdingen I. Kramer, häradshövdingen Carl Lundmarker, häradshövdingen Anders Hult och länsnotarien S. A. Swedberg, sekr., med advokaterna Ernst Palm och Ragnar Svallingsson, jur. kand. Hilding Björne, tillika bibl., och advokaten Gösta Frånberg som suppleanter. Till skattmästare har styrelsen utsett jur. kand. Sven Ekbom och till klubbmästare e. o. hovrättsnotarien Torsten Stjernberg. Revisorer äro stadsfogden Georg Frisk och advokaten Oskar Hjertqvist. Klubben räknar 72 medlemmar.

 

    Östersunds Juristklubb har under år 1931 haft tre ordinarie sammanträden. Föredrag ha hållits av advokaten Gösta Heilborn »Om övergång av äganderätten vid skogsköp» och av länsnotarien Erik Börjesson om »Den nya lagstiftningen om församlingsstyrelse och om skolstyrelse i vissa kommuner».
    Styrelsen utgöres av häradshövdingen friherre Erik Leijonhufvud, ordf.,häradshövdingen C. J. von Essen, v. ordf., advokaten Erik Selander, sekr., samt v. häradshövdingen Karl Ekberg och rådmannen Birger Liljedahl, suppleanter. Som klubbmästare fungerar advokaten Gösta Heilborn och som kassaförvaltare klubbens sekreterare. Till hedersledamot har valts landshövdingen M. Munck av Rosenschöld. Klubben har 40 medlemmar.

 

    Norrbottens Juristförening hade sitt ordinarie årssammanträde d. 4 juli 1931 å rådhuset i Piteå. Till ledamöter i styrelsen omvaldes rådmannen Pontus Sandström, ordf., auditören Yngve Östergren, sekr., och advokaten Jonas Landahl, klubbm. Rådman Sandström lämnade vid sammanträdet en kortfattad redogörelse för riksdagens behandling av processreformen.

 

    Juridiska Föreningen i Uppsala har under år 1931 sammanträtt fyra gånger, varvid föredrag hållits av prof. Thore Engströmer om »Rättegångsreformens nuvarande läge», av prof. Alfred Petrén om »Juristen och psykiatern», av jur. kand. Sture Brück om »En psykologisk teori om strafflagens verkningar i kritisk belysning» samt av f. d. justitierådet Arthur Lindhagen om »Arbetsdomstolen enligt lag och praxis».
    Föreningens styrelse utgöres av prof. Östen Undén, ordf., jur. kand. Åke Malmström, v. ordf., jur. och fil. kand. Henrik Munktell, sekr., fil. lic. och jur. kand. Erik Stenkil, skattm., jur. stud. Olle Israelsson, bibl. och v. sekr., jur. stud. Mats Ahlberg, litteraturförest., jur. stud. Olof Wikholm, v. bibl., samt jur. stud. Göran Åström, klubbm.

 

    Juridiska Föreningen i Lund har under år 1931 hållit sju sammanträden, varvid bl. a. förekommit följande föredrag: d. 21 febr. av advokaten A. Hemming-Sjöberg om »Slaterdramat, en märklig engelsk kriminalprocess», d. 26 april av justitierådet O. Hj. Granfelt »Ur Finlands processreform», d. 6 nov. av prof. Åke Hassler om »Bojkottproblemet» och d. 25 nov. av advokaten Karl Hillgård »Från advokatens verksamhetsfält». D. 18 april hade föreningen i samarbete med Föreningen Yngre Jurister i Skåne och Blekinge anordnat en

 

NOTISER. 95diskussionsafton, varvid e. o. hovrättsnotarien Bo Pfannenstill höll inledningsföredrag över ämnet »De yngre juristerna och deras möjligheter tlil försörjning» (se ovan s. 82) och e. o. hovrättsnotarien Sven Larsson över ämnet »De yngre juristerna och domstolsorganisationen».
    På inbjudan av Danske Studerendes Folkeforbundsunion och Juridisk Discussionsclub avlade ett stort antal av Juridiska föreningens medlemmar ett besök i Köpenhamn d. 9 och 10 maj 1931. Härunder förekom bl. a. en av landsretssagfører Erik Brüel inledd diskussion om »De militära förpliktelserna till följd av folkförbundsakten» samt en fingerad rättegång enligt dansk muntlig procedur, varvid ena partens talan fördes av e. o. hovrättsnotarien Nils Falk.
    Föreningens styrelse har vid 1931 års utgång följande sammansättning: e. o. hovrättsfiskalen Thomas Munck af Rosenschöld, ordf., jur. kand. Hans Ingemanson, v. ordf., jur. stud. Ture Johansson, sekr., jur. stud. Harald Johnsson, v. sekr., fil. kand. Sven Larsson, skattm., samt jur. stud. N. G. Persson, klubbm. Föreståndare för kompendieverksamheten är fil. kand. Nils W. Granqvist.