Stockholms Högskolas Juridiska Förening. Vid sammanträden under år 1931 ha hållits föredrag: d. 26 mars av advokaten Tom Forssner om »Hel eller halv processreform» och d. 22 april av prof. Ragnar Bergendal om »Diktaturens strafflagar». Under året ha fyra rättsfallsdiskussioner ägt rum, nämligen d. 18 febr., d. 11 mars, d. 10 nov. och d. 2 dec. med resp. jur. stud. Tom-Erik Forssner, Carl-Ivar Lefwander, Åke Holmberg och Hilding Eek såsom inledare. Ytterligare har vid sammanträde d. 25 nov. förekommit diskussion över ämnet »Juristutbildningen vid våra häradsrätter», varvid inledningsanförande hållits av e. o. hovrättsnotarien Nils Dillén.
    Styrelsen hade vid 1931 års utgång följande sammansättning: jur. stud. Carl Swartling, ordf., Gert Rossander, v. ordf., Ivar Ahlström, sekr., Hilding Gagge, skattm., Tord Göransson, bibl., samt Chr. Eberstein och Åke Holmberg, suppleanter.

    Juridiska Föreningen i Finland höll under år 1931 som vanligt sitt årsmöte d. 18 dec. Sedan därvid årsberättelsen föredragits och val förrättats, höll jur. dr E. af Hällström föredrag om formkravet vid fastighetsköp. I ett andra föredrag behandlade äldre justitierådmannen B. C. Carlson rådstuvurättsprocessens brister och föreslog några medel ägnade att utan lagändring åstadkomma förbättring. — Föreningens huvudpris tilldelades jur. dr af Hällström för dennes avhandling »Om villfarelse såsom divergens mellan vilja och förklaring vid rättshandlingar på förmögenhetsrättens område» (jfr SvJT 1931 s. 523). Det s. k. Falcken'ska priset tillföll medicinalrådet A. Tollet och lagmannen J. Uggla för deras arbete: »Lagstiftningen angående självstyrelse för Åland» (jfr SvJT 1931 s. 57). Juridiska föreningens två mindre pris för uppsatser i föreningens tidskrift tillerkändes prof. O. Hj. Granfelt och skolrådet jur. dr R. Hemmer.
    Till ordförande i Juridiska föreningen återvaldes prof. O. Hj. Granfelt. Föreningens övriga funktionärer äro: sekr. jur. dr J. O. Söderhjelm, redaktionssekr. för föreningens tidskrift jur. dr R. Hemmer, bibl. jur. kand. V. A. Palme och skattm. regeringssekr. E. G. v. Bonsdorff.