Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 16 dec. 1932 förordnat revisionssekreteraren Gunnar Ramstedt att fr. o. m. d. 1 jan. tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1933 vara ordförande i nedre justitierevisionen;
    s. d. till revisionssekreterare fr. o. m. d. 1 jan. 1933 utnämnt hovrättsrådet i Svea hovrätt Ejnar Hörstadius;
    d. 30 dec. 1932 förordnat hovrättsråden i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Hesselgren, i Göta hovrätt friherre Erik Leijonhufvud, i Svea hovrätt Bertil Thuresson och i Göta hovrätt Pehr Gustaf Lindström att fr. o. m. d. 1 jan. tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1933 med egna rotlar tjänstgöra såsom revisionssekreterare;
    d. 13 jan. 1933 förordnat assessorn i Svea hovrätt Olof Ekecrantz att, räknat fr. o. m. d. 10 jan. 1933, t. o. m. d. 31 i samma månad förvalta revisionssekr. F. Sterzels revisionssekreterarämbete;
    s. d. förordnat assessorn i Göta hovrätt Torsten Dufwa att fr. o. m. d. 16 t. o. m. d. 31 jan. 1933 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare.
    Under år 1932 har förordnande första gången att tjänstgöra såsom revisionssekreterare meddelats d. 29 jan. för assessorerna i Svea hovrätt F. Rudewall och G. Strandell, d. 30 juni för assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge G. Carlsson, d. 29 juli för assessorn i Göta hovrätt G. A. Bouveng, d. 7 okt. för assessorn i samma hovrätt F. Drangel och d. 21 okt för assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge H. R. Backman.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 24 nov. 1932 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Folke Löwing;
    d. 2 dec. 1932 förordnat, att med åtgärder för återbesättande av lediga advokatfiskalstjänsten vid hovrätten över Skåne och Blekinge skall tills vidare anstå i avbidan på att jämväl sekreterartjänsten vid hovrätten bliver ledig;
    d. 9 dec. 1932 till assessor vid hovrätten över Skåne och Blekinge förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Per Elis Melander;
    d. 16 dec. 1932 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt dels fr. o. m. d. 1 jan. 1933 revisionssekreteraren Thor Sjöfors, dels ock särskilde vattenrättsdomaren vid Västerbygdens vattendomstol assessorn vid hovrätten Anton Thelin;
    s. d. beviljat hovrättsrådet i Göta hovrätt Albert Nordin avsked fr. o. m. d. 9 jan. 1933;
    s. d. förordnat, att med åtgärder för återbesättande av de genom hovrättsrådet E. Hörstadius utnämning till revisionssekreterare och hovrättsrådet A. Nordins avskedstagande ledigblivna hovrättsrådsämbetena i Svea resp. Göta hovrätter skall tills vidare anstå;
    d. 3 jan. 1933 förordnat, att med åtgärder för återbesättande av hovrättsrådsämbete, som därefter bliver ledigt vid hovrätterna, skall tills vidare anstå;
    d. 13 jan. 1933, i samband med förordnanden för assessorerna O. Ekecrantz och T. Dufwa att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, föreskrivit, att så längede äro av nämnda eller annat förordnande hindrade att tjänstgöra i eller under hovrätten, förordnande ej skall meddelas om uppehållande av en ledamotsbefattning i vardera av Svea och Göta hovrätter; ägande hovrätterna, därest så finnes erforderligt, i stället förordna fiskal att tjänstgöra såsom referentfiskal.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har till häradshövdingar utnämntd. 30 dec. 1932 i Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads domsaga fr. o. m. d. 1 jan. 1933 t. f. revisionssekreteraren vice häradshövdingen Hugo Nohrlander;
    d. 3 jan. 1933 i Kalix domsaga vice häradshövdingen Arvid Swartling.

NOTISER. 101    K. M:t har förordnat
    d. 23 dec. 1932 att biträdande domare skall vara anställd i Frosta och Eslövs domsaga under förra halvåret 1933, därvid rätten till anställning i domsagan av ytterligare en andre notarie samtidigt indragits;
    d. 2 resp. d. 30 dec. 1932 att Gotlands södra domsagas och Hammarkinds, Stegeborgs och Skärkinds härads domsagas kanslier skola fortfarande tills vidare vara förlagda till Visby resp. Söderköping.