Vattendomstolarna. K. M:t har
    d. 9 dec. 1932 utfärdat ny stadga (SFS nr 565) angående tjänstgöringen vid vattendomstolarna;
    s. d. till vattenrättssekreterare under tiden 1 jan. 1933—31 dec. 1935 förordnat, vid Norrbygdens vattendomstol assessorn vid Svea hovrätt Folke Löwing, vid Österbygdens vattendomstol vice häradshövdingen Herbert Fagerström, vid Söderbygdens vattendomstol vice häradshövdingen Olof Tillner och vid Västerbygdens vattendomstol jur. kand. Nils Lindberg;
    d. 23 dec. 1932 till vattenrättsingenjörer fr. o. m. d. 1 jan. 1933 utnämnt, vid Norrbygdens vattendomstol överstelöjtnanten i väg- och vattenbyggnadskåren Lars Erik Wedberg och lantbruksingenjören Per Emil Svensson samt vid Österbygdens, Söderbygdens och Västerbygdens vattendomstolar förste byrådirektören i vattenfallsstyrelsen Albert Westerlind, vägingenjören Harald Larsson samt lantbruksingenjörerna Karl Johan Elfström och Seth Aspegrén.

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har
    d. 18 nov. 1932, i anledning av uppkommen vakans å borgmästarbefattningen i Söderhamn, anbefallt länsstyrelsen i Gävleborgs län att föranstalta om utredning rörande stadens förenande i judiciellt avseende med Sydöstra Hälsinglands domsaga;
    d. 24 nov. 1932 till borgmästare i Härnösand utnämnt förste rådmannen därstädes Nathan Rosander;
    d. 16 dec. 1932 medgivit anstånd med återbesättande av borgmästar- och förste rådmansbefattningarna i Kalmar beträffande borgmästartjänsten till d. 1 okt. 1933 och beträffande förste rådmanstjänsten tills vidare i avbidan på fastställelse å ny arbetsordning för magistraten och rådhusrätten i staden (jfr SvJT 1932 s. 184 o. 500).

 

    Polisdomstolarna. K. M:t har d. 30 dec. 1932 till biträdande polisdomare i Stockholm under år 1933 förordnat polisassessorn Gösta Berglund.

 

    Sø- og Handelsretten i København. Præsident H. E. Kühl, der siden 1926 havde beklædt formandspladsen, afgik ved døden i forsommeren. Til præsidentposten er derefter udnævnt landsdommer L. N. Hvidt. Præsident Hvidt, derer født i 1882, blev juridisk kandidat i 1905. Efter at have været sagførerfuldmægtig blev han i 1911 assistent i Justitsministeriet og avancerede i 1917 til fuldmægtig og i 1920 til kontorchef. I 1926 udnævntes præsident Hvidt til dommer i Østre Landsret. Fh.

 

    Vestre Landsret i Viborg. Efter at præsident B. Friis, der siden 1919 havde beklædt formandspladsen i Vestre Landsret, paa grund af alder havde søgt sin afsked, er landsdommer i samme ret J. Herring blevet udnævnt til præsident. Den nye præsident, der er født i 1874, tog juridisk embedseksamen i 1897 og fik aaret efter ansættelse i Indenrigsministeriet; i 1906 blev han registrator ved skibsregistreringsbureauet. I 1913 udnævntes præsident Hørring til assessor i overretten i Viborg og gik ved retsplejereformens gennemførelse i 1919 over i Vestre Landsret. Fh.

 

    Doktorspromotion i Uppsala. Som ett led i festligheterna till högtidlighållande av 300-årsminnet av Gustav II Adolfs död ägde d. 5 nov. 1932 promotion av juris doktorer rum vid Uppsala universitet. Till juris hedersdoktorer promoverades tre svenskar, nämligen ordföranden i arbetsdomstolen, f. d. justitierådet Arthur Lindhagen, statsrådet Torsten Nothin och justitierådet Steno Stenberg, samt åtta utlänningar, nämligen f. d. overrettsjustitiarius i Trondheim, f. d. suppleantdomaren i fasta internationella domstolen i Haag F. V. N. Beichmann, Finlands minister i Stockholm, f. d. prof. i stats- och folkrätt

102 NOTISER.vid universitetet i Helsingfors R. Erich, f. d. prof. i folkrätt vid universitetet i Leiden, domaren i Haagdomstolen W. J. M. van Eysinga, prof. i engelsk rätt vid universitetet i Oxford Sir William Searle Holdsworth, prof. i folkrätt vid universitetet i Zürich, f. d. presidenten i Haagdomstolen Max Huber, prof. i civilrätt vid universitetet i Paris, direktören i franska justitieministeriet Henry Lévy-Ullman, prof. i rättsvetenskap vid universitetet i Köpenhamn H. Munch-Petersen samt prof. i statsrätt, straffrätt, processrätt och allmän rätts- och statslära vid universitetet i Leipzig Richard Schmidt. Till juris doktor efter avlagda prov promoverades jur. lic. Åke Malmström (se notisen om juridiska examina här nedan).