A. HELPER. Vekselloven og Checkloven af 1932. København 1932. Gad. 581 s. Kr. 12.50.
    Inledningsvis lämnar förf. en redogörelse för det internationella samarbete som lett fram till 1930 och 1931 års internationella växel- och checkkonventioner; i detta arbete har förf., som är kontorschef i handelsministeriet, själv deltagit såsom dansk delegat. Huvuddelen av boken är en ganska utförlig kommentar till 1932 års danska växel- och checklagar. Som bekant överensstämma dessa så gott som fullständigt med våra svenska lagar — den viktigaste olikheten är kanske att Danmark icke, som de övriga skandinaviska staterna, infört straff för vissa fall av återkallelse av check m. m., varjämte ju den svenska lagens bestämmelser om rättegång i växel- och checkmål saknas. Kommentaren är därför i stor utsträckning direkt användbar även förde svenska lagarnas tolkning. Arbetet har ungefärligen samma karaktär som våra svenska i »gula biblioteket» ingående lagkommentarer, d. v. s. det utgör till större delen ett, med omsorg och skicklighet gjort, urval ur förarbetena, både internationella och nationella. Framställningen stödes av en del littera-

LITTERATURNOTISER. 153turhänvisningar, men däremot saknas nästan fullständigt redogörelse för äldre praxis, som ju dock till stora delar har kvar sin betydelse även under de nya lagarna. Såsom bilaga medfölja de internationella konventionerna i dansk översättning.

H. N.