Nordisk Tidsskrift for Strafferet. Real- og Forfatterregister til Bind I—XX. København 1932. Gad. 63 s.
    Den internordiska specialtidskriften för straffrättsliga spörsmål, vilkens första årgång utkom 1913, har i år utgivit ett sammanfattande register för de gångna tjugo åren. En blick på den ganska digra förteckningen visar, vilket intressant innehåll tidskriften haft att bjuda sina läsare. En jämförelse mellan antalet av tidskriftens artiklar i olika ämnen ger en förmodligen rätt trogen bild av det mått intresse, som under den ifrågavarande tiden här i Norden ägnats de skilda ämnena. Upplysande är därför att av registret se, hurusom bland artiklarna rörande allmänna straffrättsliga frågor de ojämförligt flesta behandla tillräknelighet, förbrytarpsykologi, straff- och skyddsanordningar, fängelseväsen samt vården av abnorma. Problemen om straffets grund och ändamål ha naturligtvis allt som oftast varit föremål för uttalanden, men de ha i tidskriftens innehåll intagit en så föga framskjuten plats, att registret, vilket dock företer en ganska stark specialisering efter ämnen, icke upptager någon avdelning ägnad dessa frågor. En rubrik avseende förbrytelsens väsen finnes däremot; under denna redovisas tre artiklar, av vilka två handla om krigets inverkan på kriminaliteten och en om förbrytelsers farlighet.
    Registrets huvuddel är ordnad efter ämnen. Detta realregister åtföljes av ett utförligt författarregister. Båda äro synbarligen utarbetade med ospard möda. Åtskilliga läsare skulle nog emellertid varit tacksamma, om i hänvisningarna till årgångarna dessa betecknats med årtal i stället för med nummer.
    Tidskriften utgives i Köpenhamn. Den utkommer med 4 häften om året, tillsammans bildande en volym om 350 à 400 sidor. Prenumerationspriset är 7 kr. 50 öre.

I. S.

 

JOHAN C. W. THYRÉN. Förberedande utkast till strafflag. Speciella delen. XI. Brott mot politiska rättigheter. Brott mot allmän ordning och frid. Lund. Gleerupska universitetsbokh. 298 s. — Statens offentliga utredningar 1933:6.
    Denna del av professor Thyréns strafflagsutkast motsvarar nuvarande strafflag 3 kap. 8 §, 7 kap. 1-2 §§, 8 kap. 23 §, 10 kap. 13—16 §§ samt 11 kap. 1-9 §§.
    Prof. Thyrén har tidigare såsom förarbeten till skapandet av en ny strafflag utgivit de grundläggande utredningarna Principerna för en strafflagsreform I (1910), II (1912) och III (1914).
    Förslag till allmän del av denna strafflag föreligger i två redaktioner. Dels har prof. Thyrén utarbetat ett Förberedande utkast till strafflag, allmänna delen (1916); dels har den s. k. strafflagskommissionen, av vilken prof. Thyrén var medlem, med det förra förslaget som grundval utformat ett Förslag till strafflag, allmänna delen (1923).
    Till en speciell del av strafflagen har prof. Thyrén uppgjort följande utkast: I, Brott mot kroppslig okränkbarhet (1917); II, Ärekränkningsbrottet (1919); III & IV, Förmögenhetsbrotten (1920, 1922); V, Allmänfarliga brott (1923);

 

11 — Svensk Juristtidning 1933.

154 LITTERATURNOTISER.VI, Förfalskningsbrotten (1925); VII, Ämbetsbrotten (1928); VIII, Falsk förklaring. Falsk angivelse m. m. (1929); IX, Brott emot myndighet m. m. (1930); X, Förräderibrott m. m. (1931).
    Av speciella delen återstå härefter delarna: XII, Frihetsbrott och brott mot enskild frid, som beräknas utkomma i slutet av innevarande år; XIII, Sedlighetsbrotten, som beräknas utkomma i slutet av 1934; samt XIV, Konkursbrotten. Slutligen komma de fjorton utkastens förslag till lagtext att sammanföras till en enhet, varvid en del mindre luckor, som av ett eller annat skäl lämnats öppna i monografierna, skola utfyllas.