HALVAR G. F. SUNDBERG. Utredning rörande inrättandet av ett särskilt besvärsinstitut i befordringsärenden för Stockholms stad. Sthm 1932. Beckman. 104 s. — Särtryck ur Stockholms stadsfullmäktiges handlingar förår 1932.
    Stadsjuristen i Stockholm, docenten Sundberg, har på uppdrag av Stockholms stadsfullmäktige verkställt den utredning, som förestående titel anger. Betänkandet är till stora delar av intresse som bidrag till kännedomen om den gällande förvaltningsrätten. Det innehåller sålunda bl. a. redogörelser för gällande regler om besvär över kommunernas representativa och administrativa organs beslut, s. k. kommunalbesvär, samt om besvär över kommunala nämnders och styrelsers beslut i självförvaltningsärenden eller sådana angelägenheter vilkas handhavande av staten särskilt uppdragits åt en kommunal nämnd eller styrelse, s. k. självförvaltningsbesvär.

 

Norges lover 1682 — 1932. Utgitt med henvisninger av P. I. Paulsen. Oslo 1932. Grøndahl & son. 2151 s. Inb. kr. 45.00.
    Såsom meddelats i SvJT 1931 s. 448 har man i Norge satt sig före att skapa en motsvarighet till den svenska lagedition, vilken nu utgives av justitierådet SKARSTEDT. Ar 1931 utgavs sålunda av Juridiska fakulteten vid universitetet i Oslo en enbandsedition omfattande tiden 1660—1930, och det uttalades i arbetets förord, att utgåvan var avsedd att utgöra »det første skritt til gjennemførelse av planen om en stadig àjourført lovutgave, som skal komme ut med regelmessige mellemrum.» Nu föreligger andra upplagan av lagsamlingen, vilken därmed är förd fram att omfatta tiden t. o. m. förra året. Helt säkert hälsas editionen med mycken tillfredsställelse av de norska juristerna, och även för dem som allenast vid enstaka tillfällen ha anledning att studera norska lagar är en till nyaste tid framförd edition såsom den föreliggande av stort värde.

 

    Dalautredningen har upprättat och låtit för spridning i de storskiftade dalaorterna trycka en »Redogörelse över den år 1932 genomförda särskilda jordlagstiftningen för Kopparbergs län» (Sthm 1932, Marcus, 46 s.). Publikationen är avsedd såsom en handledning för jordägarna och särskilt för dem, vilka pläga bistå med upprättande av fångeshandlingar och dylikt. Publikationen innehåller en förklarande redogörelse för innebörden i den nya särlagstiftningen jämte några erinringar beträffande tillvägagångssättet vid fastigheters uppdelning, avsedda att för framtiden förebygga återupprepandet av vissa hittills förekommande missbruk.