180 NOTISER.    Dödsfall. F. d. rådmannen Lars Herman Lundstedt avled i Sthm 9 jan. 1933. Han var född där 1853, blev student i Uppsala 1873 och avlade i sistnämnda stad hovrättsexamen 1880. Han blev vice häradshövding 1883, notarie i Svea hovrätt 1889 och stadsnotarie vid Sthms rådhusrätt 1891. I rådhusrätten blev han 1905 rådman, vilket ämbete han lämnade 1923.
    Hovrättsrådet Johan Adolf Billman avled i Lidingö 16 jan. 1933. B. var född i Nedre Ullerud i Värmland 1868, blev 1886 student i Uppsala och avlade 1893 jur. utr. kandidatexamen. Samma år antogs han till e. o. notarie i Svea hovrätt, där han blev fiskal 1904, assessor 1907 och hovrättsråd 1910.
    Hovrättsrådet Carl Richard Wieslander Lej man avled i Jönköping 19 jan. 1933. L. var född i Förslöv i Skåne 1864, blev student i Lund 1882 samt avlade där jur. utr. kandidatexamen 1889. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes L. 1892 till vice häradshövding samt tjänstgjorde från detta år i Göta hovrätt, där han blev fiskal 1900, assessor 1901 och hovrättsråd 1910. Under åren 1901 — 1903 tjänstgjorde L. såsom t. f. revisionssekreterare.
    F. d. landshövdingen Johan Widén avled i Sthm 22 jan. 1933. W. var född i Kumla i Närke 1856 och avlade i Uppsala hovrättsexamen 1880. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes han till vice häradshövding 1883. W. inträdde därefter i länsstyrelsen i Södermanlands län, där han 1885 blev länsnotarie och 1896 landssekreterare. 1905 blev han statsråd och chef för civildepartementet i Lundebergs ministär. W. utnämndes 1906 till landshövding i Jämtlands län, vilket ämbete han lämnade 1923. Från 1900 och ända intill sin död har W. varit flitigt anlitad i lagstiftningsarbeten och andra allmänna värv.
    F. d. landssekreteraren Kristian Gabriel Wik avled i Härnösand 22 jan. 1933. W. var född i Västerås 1864, blev 1882 student i Uppsala och avlade hovrättsexamen 1887. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes han 1890 till vice häradshövding. 1893 ingick han vid landsstaten i Kopparbergs län, där han tjänstgjorde som landskanslist och länsnotarie och slutligen 1904 blev kronofogde i Falu fögderi. 1909 utnämndes han till landssekreterare i Västernorrlands län, på vilken post han kvarstod till 1931.
    F. d. borgmästaren Claes Ossian Emthén avled i Sthm 24 jan. 1933. Han var född i Enhörna i Södermanland 1856, blev student i Uppsala 1878 och avlade hovrättsexamen 1883. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes han 1886 till vice häradshövding. Efter en del förordnanden som brottmålsdomare i Ångermanlands domsagor, kronofogde, länsnotarie och landssekreterare blev han 1888 rådman i Härnösand och 1908 borgmästare därstädes.
    F. d. rådmannen Carl Axel Rundquist avled i Sthm 28 febr. 1933. R. var född i Sthm 1861, blev student i Uppsala 1880 och avlade där jur. utr. kandidatexamen 1889. Sedan han efter fullbordad tingstjänstgöring 1892 utnämnts till vice häradshövding, blev han 1906 stadsnotarie vid Sthms rådhusrätt och 1910 rådman därstädes, vilket ämbete han innehade till år 1930.
    F. d. häradshövdingen Johan Otto Schough avled i Sthm 5 mars 1933. Han var född i Piteå landsförs. 1862, blev student i Uppsala 1880 samt avlade där fil. kandidatexamen 1884 och hovrättsexamen 1895. Samma år antogs han till e. o. notarie i Svea hovrätt och tjänstgjorde därefter i olika domsagor till 1912, då han utnämndes till häradshövding i Härjedalens domsaga. 1923 erhöll han transport till Jämtlands västra domsaga, vilken han innehade till år 1930.
    F. d. rådmannen Bernt Samuel Christian Cavallin avled i Sthm 8 mars 1933. Han var född i Vällinge i Skåne 1862, blev student i Lund 1880 och avlade där 1883 fil. kandidatexamen och 1887 jur. utr. kandidatexamen. Efter fullbordad tingstjänstgöring utnämndes C. 1891 till vice häradshövding och tjänstgjorde därefter i Svea och Skånska hovrätterna samt i Sthms rådhusrätt, där han 1898 blev notarie, 1902 stadsnotarie och 1906 rådman. 1929 avgick han från rådmanstjänsten. Sedan 1896 var C. ombudsman hos Sthms Intecknings Garanti A.-B. C. har från trycket utgivit »Släkten Cavallin från Håldala» (1919) samt publicerat artiklar SvJT (1920 s. 166, 1921 s. 63 och 1923 s. 388).
    Förste assessorn Anders Edvard Grönfeldt avled i Stocksund 11 mars 1933. Han var född i Karlskoga 1878, blev student i Uppsala 1897 och avlade där 1902 jur. kandidatexamen. G. inträdde därefter i Sthms rådhusrätt, där han 1910 blev e. o. notarie, 1917 inskrivningsnotarie och 1921 civilassessor.