NOTISER. 181    Riksdagens lagutskott. Till ordf. och vice ordf. i första lagutskottet ha utsetts f. d. häradshövdingen Assar Åkerman och landshövdingen Sigfrid Linnér. Övriga jurister i utskottet äro häradshövdingen Theodor Borell, borgmästaren Georg Bissmark och som suppleant advokaten Georg Branting. Alla de nämnda utom landshövding Linnér tillhöra första kammaren. Sekr. är hovrättsassessorn Olof Thulin och notarie med sekreterargöromål t. f. hovrättsfiskalen Gösta Walin.
    I andra lagutskottet ha till ordf. och vice ordf. valts prof. K. G. Westman och trädgårdsmästaren Karl Magnusson från resp. första och andra kammaren. Jurister i utskottet äro dessutom borgmästaren William Linder, f. d. borgmästaren Knut von Geijer och häradshövdingen Ivar Öhman samt suppleanterna f. d. borgmästaren Carl Lindhagen och rådmannen Pontus Sandström, alla från första kammaren. Sekr. är hovrättsassessorn Sven Björkholm.

 

    J. O. och M. O. Vid årets riksdag har till justitieombudsman omvalts revisionssekreteraren Seve Ekberg med revisionssekreteraren Hugo Ericsson såsom suppleant. Till militieombudsman har utsetts expeditionschefen i finansdepartementet revisionssekreteraren Torsten Petersson med byråchefen Sture Cenlerwall som suppleant.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har d. 17 febr. 1933
    dels med bifall till därom gjord ansökning beviljat expeditionschefen i justitiedepartementet revisionssekreteraren Gösta Siljeström entledigande fr. o. m. d. 1 mars 1933 från expeditionschefsämbetet;
    dels förordnat t. f. justitiekanslern hovrättsrådet i Svea hovrätt Gustaf Eklund att fr. o. m. sistnämnda dag tills vidare vara expeditionschef i justitiedepartementet, ledamoten för lagärenden i departementet hovrättsrådet i Svea hovrätt Karl-Gustaf Hjärne att fr. o. m. d. 1 mars tills vidare t. o. m. d. 8 aug. 1933 uppehålla justitiekanslersämbetet samt assessorn i Göta hovrätt Carl Romberg att tillsvidare under sistnämnda tid förestå befattningen såsom ledamot för lagärenden i justitiedepartementet;
    dels ock förordnat e. o. assessorn i Göta hovrätt Christer Gemzell att, räknat fr. o. m. d. 1 febr. 1933, tills vidare biträda inom justitiedepartementet med de utredningsuppdrag som av departementschefen till honom överlämnades.
    K. M:t har d. 3 mars 1933 förordnat e. o. assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Malhs Heüman att fr. o. m. d. 13 i samma månad biträda prof. R. Bergendal vid dennes utredning ang. partiella reformer på strafflagstiftningens område.
    Genom beslut s. d. har K. M:t till medicinalstyrelsen remitterat vissa framställningar rörande bl. a. fosterfördrivningsfrågan och preventivlagen med anmodan att däröver avgiva utlåtande i samband med att styrelsen avlämnar resultat av en inom styrelsen pågående utredning angående förekomsten av aborter samt det förslag vartill denna utredning kan föranleda. Vidare har K. M:t s. d. infordrat styrelsens utlåtande i det ämne som avses med en av prof. V. Lundstedt inom andra kammaren väckt motion, nr 1, om upphävande av 18 kap. 10 § strafflagen och om utarbetande av lagförslag angående straff för otukt utövad mellan personer av samma kön. K. M:t har även s. d. förordnat, att vid behandlingen inom styrelsen av de frågor rörande vilka styrelsens utlåtande sålunda infordrats, så ock av andra, Bergendals utredningsuppdrag berörande frågor vilka i samband därmed av styrelsen må komma att upptagas till behandling, Bergendal skall stå till styrelsens förfogande för det samråd vartill styrelsen må finna anledning.

 

    Försvarsdepartementet. K. M:t har d. 3 febr. 1933 förordnat assessorn vid Svea hovrätt Tage Wärn att fortf. fr. o. m. d. 9 febr. tills vidare t. o. m. d. 30 juni 1933 uppehålla expeditionschefsämbetet i försvarsdepartementet.

 

    Socialdepartementet. Chefen för socialdepartementet har d. 20 dec. 1932, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 18 nov. 1932, tillkallat ledamoten av lagberedningen revisionssekreteraren Erik Lind att jämte fyra andra personer, bland dem ledamoten av riksdagens första kammare advokaten Georg Branting,

182 NOTISER.inom departementet biträda med utredning rörande åtgärder till förebyggande av tillkomsten och fortvaron av beväpnade enskilda sammanslutningar.