Finansdepartementet. K. M:t har
    d. 17 febr. 1933 förordnat byråchefen för lagärenden i finansdepartementet assessorn i Svea hovrätt Nils Quensel att tills vidare vara expeditionschef i departementet;
    d. 24 febr. 1933 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Joel Laurin att tills vidare uppehålla befattningen såsom byråchef för lagärenden i finansdepartementet.
    Chefen för finansdepartementet har
    d. 23 dec. 1932, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 16 dec. 1932, tillkallat assessorn i Svea hovrätt Gösta Strandell att tills vidare biträda inom departementet med utredning rörande vissa i samband med frågan om fortsatt giltighet av bl. a. lagen d. 20 juni 1924 med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin uppkomna spörsmål ävensom med de utredningsuppdrag i övrigt, som av departementschefen till honom överlämnades;
    d. 30 dec. 1932, med stöd av K. M:ts bemyndigande s. d., tillkallat revisionssekreteraren Orvar Bäcksin att tills vidare biträda inom departementetmed fortsatt beredning av frågan om ändringar i banklagstiftningen samt de utredningsuppdrag i övrigt, som av departementschefen till honom överlämnades;
    d. 19 jan. 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 24 sept. 1928, förordnat revisionssekreteraren Erik Lind att fr. o. m. d. 1 febr. 1933 biträda 1928 års revision av rusdryckslagstiftningen vid fullgörandet av det revisionen meddelade uppdraget;
    d. 2 mars 1933, med stöd av K. M:ts bemyndigande d. 17 febr. 1933, förordnat assessorn i Svea hovrätt Sven Nyström att fr. o. m. d. 11 mars 1933 vara sekreterare åt sakkunniga för utredning av frågan om tillverkningen och avsättningen av inhemsk sprit till motorbränsle m. m.

 

    Lagberedningen. K. M:t har d. 20 jan. 1933, i anledning av vissa ledamoten i lagberedningen revisionssekreteraren Erik Lind meddelade sakkunniguppdrag inom social- och finansdepartementen, entledigat Lind fr. o. m. d. 1 febr. 1933 från ledamotskapet i beredningen (se ovan).

 

    Nedre justitierevisionen. K. M:t har
    d. 27 jan. 1933 förordnat assessorn i hovrätten över Skåne och Blekinge Gunnar Nilsson att fr. o. m. d. 1 febr. 1933 tjänstgöra såsom extra revisionssekreterare ;
    d. 17 febr. 1933 dels förordnat expeditionschefen i justitiedepartementet Gösta Siljeström att fr. o. m. d. 1 mars 1933 t. v. under tre år vara ordförande i nedre revisionen dels ock till revisionssekreterare utnämnt hovrättsråden i Svea hovrätt Nils Ljunggren och i hovrätten över Skåne och Blekinge Ove Hesselgren, den sistnämnde fr. o. m. d. 1 mars 1933;
    d. 24 febr. 1933 till revisionssekreterare med egen rotel under tiden 1 mars—30 juni 1933 förordnat hovrättsrådet i Göta hovrätt Bertil Öhlin;
    d. 3 mars 1933 förordnat assessorerna i Svea hovrätt Johan Hagander och Ernst Leche att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, den förre fr. o. m. d. 15 och den senare fr. o. m. d. 11 mars 1933.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 27 jan. 1933, i samband med förordnande för assessorn G. Nilsson att tjänstgöra såsom revisionssekreterare, föreskrivit, att så länge N. är av nämnda eller annat förordnande hindrad att tjänstgöra i eller under hovrätten över Skåne och Blekinge, förordnande ej skall meddelas om uppehållande av en ledamotsbefattning i hovrätten; ägande hovrätten, därest så finnes erforderligt, i stället förordna fiskal att tjänstgöra såsom referentfiskal;
    d. 10 febr. 1933 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten vid hovrätten Sven Björkholm;

NOTISER. 183    d. 17 febr. 1933 till hovrättsråd i Svea hovrätt utnämnt förutvarande militieombudsmannen revisionssekreteraren Holger Elliot;
    d. 3 mars 1933 beviljat avsked för hovrättsrådet i Svea hovrätt Christer Weidenhielm fr. o. m. d. 9 mars 1933,