LAGRÅDET

har nedannämnda dagar år 1933 avgivit utlåtanden över följande lagförslag:

Jan. 10 1) Art. 7 och 12 av förslag till konvention mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge ang. konkurs; 2) 8 § av förslag till lag med bestämmelser om konkurs, som omfattar egendom i Danmark, Finland, Island eller Norge; och 3) 1 § tredje stycket och9 § i förslag till lag om verkan av konkurs, som inträffat i Danmark, Finland, Island eller Norge. Föredragande: revisionssekreteraren Erik Lind.

LAGRÅDET. 187Jan. 19 Förslag till lag om boutredning och arvskifte m. m. Föredragande: revisionssekreteraren Harry Guldberg och professorn Ragnar Bergendal.

Jan. 19 Förslag till 1) lag ang. blodundersökning i mål om barn utom äktenskap; och 2) lag ang. ändrad lydelse av 2 och 10 §§lagen d. 19 juni 1919 (nr 367) om fri rättegång. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.

Jan. 19 Förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 (nr 227) ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin.Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.

Jan. 19 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 30 juni 1913 (nr 120) om allmän pensionsförsäkring. Föredragande: t. f. byråchefen Konrad Persson.

Jan. 19 Förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 202) om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet. Föredragande: hovrättsassessorn Knut Elliot.

Jan. 19 Förslag till lag om ändring i 8 § skogsvårdslagen d. 15 juni 1923 (nr 212). Föredragande: hovrättsassessorn Knut Elliot.

Febr. 2 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning. Föredragande: hovrättsrådet Gustaf Eriksson.

Febr. 2 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 17 juni 1932 (nr 244) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet. Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.Febr. 6 Förslag till lag om tillägg till lagen d. 28 maj 1886 (nr 46) ang. eftersökande och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.

Febr. 6 Förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 27 juni 1924 (nr 321) ang. införande av lagen om förmynderskap. Föredragande: kanslirådet Israel Myrberg.

Febr. 6 Förslag till lag om ägofred. Föredragande: hovrättsrådet Thor Sjöfors.

Febr. 10 Förslag till 1) lag om ändring i vissa delar av lagen d. 22 juni 1911 (nr 74) om bankrörelse; och 2) lag om upphävande av lagen d. 5 juni 1909 (nr 64) ang. emissionsbanker. Föredragande: revisionssekreteraren Orvar Bäcksin.

Febr. 20 Förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen). Föredragande: t. f. expeditionschefen Gösta Engzell.

Febr. 20 Förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen d. 17 juni 1916 (nr 235) om försäkring för olycksfall i arbete. Föredragande: t. f. byråchefen Konrad Persson.

Febr. 20 Förslag till lag ang. ändrad lydelse av 6 § lagen d. 23 maj 1924 (nr 130) om förvärvande och förlust av svenskt medborgarskap. Föredragande: utrikesrådet Folke Malmar.

Febr. 24 Förslag till lag om upphävande av 27 kap. 16 § rättegångsbalken samt 229 § utsökningslagen. Föredragande: hovrättsassessorn Ernst Leche.

Mars 2 Förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 6 § rättegångsbalken. Föredragande: hovrättsrådet Gustaf Eriksson. 

Mars 2 Förslag till 1) lag ang. ändring i vissa delar av förordningen om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall; 2) lag om vissa tvångsmedel i brottmål; 3) lag om ändrad lydelse av 16 kap. 10 § och 30 kap. 11 § rättegångsbalken; 4) lag om ändring i vissa delar av strafflagen; 5) lag om ändring i vissa delar av lagen d. 23 okt. 1914 (nr 325) om krigsdomstolar och rättegången därstädes; och 6) lag om ändrad lydelse av 17 § lagen d. 5 juni 1909 (nr 45 s. 1) om konsularjurisdiktion. Föredragande: hovrättsrådet Gunnar Dahlman.

188 LAGRÅDET.Mars 8 Förslag till 1) lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattningmed spritdrycker och vin; 2) lag om fortsatt giltighet av lagen d. 27 nov. 1925 (nr 463) om utsträckt tillämpning av lagen d. 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelser ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin; 3) lag ang. vissa ändringar i lagen d. 8 juni 1923 (nr 147) om straff för olovlig varuinförsel; 4) lag om upphörande av gränstullrätt; 5) förordning om ändrad lydelse av 44 § 2 mom. förordningen d. 11 juni 1926 (nr 207) ang. tillverkning och beskattning av brännvin. Föredragande: hovrättsassessorn Gösta Strandell.

Mars 9 Förslag till lag ang. vad med fastighets taxeringsvärde i vissa fall skall förstås. Föredragande: landskamreraren F. A. I. Lundevall. 

Mars 9 Förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 10 maj 1929 (nr 77) om trafikförsäkring å motorfordon. Föredragande: hovrättsassessorn Carl Romberg.