RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1933 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit slutligt utlåtande:
    d. 4 febr.: k. prop. nr 5 med förslag till lag om ändrade bestämmelser i vissa fall rörande fördelning av böter m. m. (FLU 3), bifallen;
    k. prop. nr 16 med förslag till lag om ändrad lydelse av 45 § i sinnessjuklagen d. 19 sept. 1929 (nr 321) (ALU 1), bifallen;
    motioner (II:81 och 250) om upphävande av lagarna om kollektivavtal och om arbetsdomstol (ALU 2), avslagna;
    d. 8 febr.: k. prop. nr 3 med förslag till lag om ändring i vissa delar av 16 kap. giftermålsbalken (FLU 4), bifallen;
    k. prop. nr 4 med förslag till lag om ändrad lydelse av 91 § lagen d. 22 juni 1911 (nr 55) om ekonomiska föreningar (FLU 5), bifallen;
    k. prop. nr 15 med förslag till lag om upphävande av 27 kap. 16 § rättegångsbalken samt 229 § utsökningslagen (FLU 6), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 43 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 och 6 §§ lagen d. 6 juni 1930 (nr 202) om begränsning av rätten att avverka skog å intecknad fastighet (FLU 7), bifallen;
    k. prop. nr 44 med förslag till lag om fortsatt giltighet av lagen d. 20 juni 1924 ang. förverkande i visst fall av spritdrycker och vin (FLU 8), bifallen;
    k. prop. nr 14 med anhållan om riksdagens yttrande rörande vissa av den internationella arbetsorganisationens konferens år 1932 fattade beslut (ALU 3), i skrivelse till K. M:t meddelade RD,
    a) att RD för sin del icke haft något att erinra mot vederbörande dep.chefs uttalanden i det prop. bilagda statsrådsprotokollet beträffande 1. förslaget till konvention angående skydd mot olycksfall för arbetare, sysselsatta med lastning eller lossning av fartyg (reviderad år 1932), och 2. rekommendationen för påskyndande av den ömsesidighet, varom stadgas i den år 1932 antagna konventionen angående skydd mot olycksfall för arbetare, sysselsatta med lastning eller lossning av fartyg;
    b) att RD för sin del biträder vederbörande dep.-chefs uppfattning, att förslaget till konvention angående minimiålder för barns användande till icke-industriellt arbete ej bör för närvarande ratificeras; samt
    c) att RD för sin del icke har någon erinran att göra däremot, att utredning verkställes rörande lämpligheten av ändringar i eller tillägg till 1897 års förordning angående förbud mot barns användande vid offentliga förevisningar och 1926 års lag angående meddelande av förbud för barn att idka viss försäljning med anledning av bestämmelserna i förslaget till konvention angående minimiålder för barns användande till icke-industriellt arbete samt i den därtill hörande rekommendationen.
    d. 18 febr.: k. prop. nr 22 ang. ersättande av ett från kyrkofonden utan ordnat tilläggsförskott för nybyggnad å kyrkoherdebostället i Vallentuna församling (FLU 9), bifallen;

RIKSDAGEN. 189    k. prop. ang. efterskänkande av ett för kyrkoherdeboställets i Har mångers församling deltagande i ett vattenavledningsföretag ur kyrkofonden lämnat förskott (FLU 10), bifallen;
    k. prop. nr 24 ang. hyresersättning åt biskop (FLU 11), bifallen;
    k. prop. nr 26 med förslag till lag om gäldande i visst fall ur kyrkofonden av pensionsavgift till prästerskapets änke- och pupillkassa (FLU12), bifallen;
    k. prop. nr 71 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 31 maj 1932 (nr 156) om anstånd i särskilt fall med gälds betalning (FLU 13), bifallen;
    k. prop. nr 8 med förslag till lag om frikallelse, helt eller delvis, för vissa värnpliktiga från värnpliktens fullgörande under fredstid ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 4), RD antog för sin del förslag till sådan lag;
    d. 25 febr.: k. prop. nr 84 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet av lagen d. 17 juni 1932 (nr 244) om fullgörande i vissa fall av betalningsskyldighet i förhållande till utlandet ävensom i ämnet väckta motioner (FLU 14), prop. bifallen;
    k. prop. nr 56 med förslag till lag om ändrad lydelse av 3 § i lagen d. 30 juni 1913 (nr 120) om allmän pensionsförsäkring (ALU 5), bifallen;
    motioner (II: 256 och 257) ang. revision av lagen om allmän pensionsförsäkring ävensom ang. höjning av de enligt nämnda lag utgående pensionstillägg m. m. (ALU 6), avslagna;
    d. 1 mars: motion (II: 243) om viss ändring i 21 kap. 3 § lagen om delning av jord å landet (ALU 7), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II: 247) ang. ändring i lagen om rätt i vissa fall för nyttjande rättshavare att inlösa under nyttjanderätt upplåtet område (ALU 8), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 4 mars: motion (II: 1) om upphävande av 18 kap. 10 § strafflagen m. m. (FLU 15), avslagen;
    motion (II: 2) ang. lagstiftning om straff för utpressning (FLU 16), avslagen;
    motioner (I: 11 och 187) om upphävande av andra stycket av 18 kap. 13 § strafflagen (FLU 17), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (I: 213) ang. avstyrkande av partiell reform av åklagareväsendet och begäran om en ny bevisningslag (FLU 18), avslagen;
    motion (I: 214) om reglering genom lag av ersättning till vittnen, då ersättning ej utgår av allmänna medel (FLU 19), avslagen;
    k. prop. nr 25 med förslag till lag om ändrad lydelse av 1 och 2 §§ i lagen d. 9 dec. 1910 (nr 141 s. 35) om emeritilöner för präster (FLU 20), avslagen;
    motion (II: 242) om viss ändring i 90 § lagen om fattigvården (ALU 9), avslagen;
    k. prop. nr 32 med förslag till lag med ytterligare föreskrifter om lindring i arrendevillkoren för vissa arrendatorer av ecklesiastika boställen (ALU 10), bifallen;
    motion (II: 258) ang. vissa ändringar i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 11), avslagen;
    d. 8 mars: motioner (I: 127 och II: 240) om ändrad lydelse av 22 kap. 1 och 11 §§ strafflagen (FLU 21), RD hemställde i skrivelse till K. M:t, att K. M:t ville snarast framlägga förslag till ändring i 22 kap. 11 § strafflagen, innebärande höjning av straffet för svårare förskingrings- och trolöshetsbrott;
    motion (II: 103) ang. upphävande av andra momentet i 15 kap. 22 § strafflagen (FLU 22), avslagen;
    motion (I:125) om ändrade strafflagsbestämmelser rörande uppror och upplopp (FLU 23), avslagen;
    motion (II:254) ang. lagstadgat förbud mot användande av militär vid sociala konflikter eller till s. k. ordningstjänst (FLU 24), avslagen;
    motion (I: 188) om utarbetande av nytt förslag till steriliseringslag (ALU 12), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville under hänsyntagande till av utskottet anförda synpunkter i ämnet låta verkställa förnyad utredning, under vilka förutsättningar och i vilken ordning sterilisering av sinnesslöa, sinnessjuka och fallandesjuka må kunna företagas.