LITTERATURNOTISER. 263RENÉ DAVID. Rapport sur l'arbitrage conventionnel en droit privé. Rom 1932. »L'Universale» Typografia Poliglotta. 289 s. (folio).
    Ovan angivna arbete, som författats på uppdrag av Nationernas förbundsinstitut för unifiering av privaträtten — vars generalsekreterare författaren är — utgör en komparativ analytisk framställning av skiljemannainstitutet i ett stort antal europeiska och amerikanska länders rätt. Framställningen förefaller att vara synnerligen fullständig och präglas av vederhäftighet. Arbetet innehåller texten till de multilaterala överenskommelser, som avslutats iämnet, ävensom texten jämte översättning till franska av ett stort antal lagar bl. a. den svenska skiljemannalagen och lagen om utländska skiljeavtal och skiljedomar.

F. M-r.

 

JOHN FLODIN och HUGO WIKANDER. Järnvägstrafikstadgan jämte viktigare författningar rörande järnvägsdriften. Sthm 1933. Norstedt. 452 s. Inb. kr. 11.50.
    Utgivandet av denna kommentar, som ingår i Norstedts »gula bibliotek», har skett jämlikt beslut av K. M:t d. 15 mars 1929. Kommentaren stöder sig väsentligen på förarbetena till den nu gällande järnvägstrafikstadgan av 1925 och till den därförut gällande av 1914. På ett stort antal punkter går emellertid kommentaren utöver förarbetena, varvid ledning enligt förordet i viss utsträckning hämtats av den tyska järnvägsrättsliga litteraturen. I ett bihang ha in extenso eller i utdrag införts snart sagt alla författningar, som på något sätt kunna äga samband med järnvägsdrift.

 

GUNNAR PRAWITZ. Ecklesiastik boställsordning, kyrkliga försäljningslagen, kyrkofondslagen m. m. Uppsala 1933. Svenska kyrkans diakonistyrelse. 292 s. Kr. 6.50.
    Detta arbete är i första hand tillrättalagt för ledamöter i boställsnämnder och kyrkoråd samt övriga personer, som genom den nya boställsordningen erhållit funktioner vid förvaltningen av de ecklesiastika boställena. Författningstexten är förklarad genom rikliga, på motiven grundade anmärkningar och genom utdrag av förarbetena. En mera kortfattad handbok i samma ämnen, innefattande även lagtext, har tidigare utgivits av kontraktsprosten  A. RUNE.

 

S. SKARSTEDT. Den nya växel- och checklagstiftningen av den 13 maj 1932. Sthm 1933. Norstedt. 126 s. Inb. kr. 4.25.
    Till tjänst för andra än prenumeranter å NJA avd. II har justitierådet Skarstedt i bokform utgivit sin däri intagna kommentar till växel- och checklagarna jämte ett sakregister.