Nordisk Tidsskrift for International Ret. Acta scandinavica juris gentium. Med häftena 3 och 4 för 1932 har denna tidskrift avslutat sin tredje årgång.
    Tredje häftet inledes med en uppsats av T. GIHL: »Samuel Pufendorf och jus naturæ et gentium», publicerad med anledning av 300-årsminnet av Pufendorfs födelse. Vidare innehåller häftet en avhandling av tidskriftens utgivare ERIK BRÜEL: »Den folkeretlige Protest», samt tvenne översikter, en över det av »Institut de droit international» i augusti 1932 hållna sammanträdet i Oslo, av prof. HANS WEHBERG, och en över Nationernas förbunds 13:de församling sept.—okt. 1932, av sekreteraren i danska utrikesministeriet HANS BERTELSEN.

 

18 — Svensk Juristtidning 1933.

266 TIDSKRIFTSÖVERSIKT.Huvudbidragen till fjärde häftet utgöras av en uppsats av MAX SØRENSEN»Hævd og forældelse i folkeretten» samt en orienterande översikt av ERNST HOOR (Wien) över den kinesisk-japanska konflikten inför folkförbundet. Båda häftena innehålla dessutom som vanligt smärre meddelanden, litteraturrecensioner, kvartalsöversikter över tilldragelser på det internationella området o. s. v.
    I de med dessa häften följande fasciklarna av Acta scandinavica juris gentium lämnas översättningar till franska eller tyska av i tidskriften publicerade uppsatser samt dessutom (i tredje häftet) ytterligare ett par avhandlingar, »The Briand-Kellogg Pact» av prof. AXEL MØLLER och »La reconnaissance, la détermination et la signification en droit international du domaine laissé par ce dernier à la compétence exclusive de l'Etat», av jur. dr ARNOLD RAESTAD.

T. G—l.