Juridisk Tidsskrift. Ekspeditionssekretær H. JESPERSEN redogör i h. 2/1933 för innehållet i den nya danska näringslagstiftningen.

H. N.

 

    Tidskrift, utg. av Juridiska föreningen i Finland (1932 h. 6). Häftet innehåller, förutom referat av föreningens förhandlingar och av rättsfall m. m., fortsättning på ERIK AF HÄLLSTRÖMS avhandling rörande formkravet vid fastighetsöverlåtelse. Bland annat diskuteras frågorna om arten av den av formfel föranledda ogiltigheten samt om betydelsen av muntliga biavtal och villkor. Argumenteringen, som i viss utsträckning har ett slags begreppslogisk anstrykning, torde icke alltid vara ägnad att övertyga svenska jurister om riktigheten av förf:s konklusioner.

Hj. Kgn.