SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1932.1

 

UPPRÄTTAD AV DOCENTEN IVAR AGGE.

 

ALLMÄN OCH BLANDAD JURIDIK M. M.
Flensburg, E. G. Advokaten. Juridiskrådgivare och formulärbok. 4. uppl., tillök. och omarb. av VILH. BERGENGREN och ERIK WILHELMSSON. Sthm. Holger Schildt. 1454 s. Inb. kr.45.00.
Lindhagen, A. Arbetsdomstolen. Föredrag. Sthm. Utg. förlag. 11 s. Kr. 0.25. — Sveriges industriförbund.
Malmberg, E. Ny juridisk handbok. Envar sin egen advokat. Sthm. Fröléen & Co. 255 s. Inb. Kr. 8.00.
Molin, A. Svensk arbetslagstiftning. Sthm. Norstedt. 372 s. Inb. Kr. 4.00. (SvJT 1932 s. 562.)
Sociallagstiftning och socialt arbete i Sverige. 2. revid. uppl. Sthm. Tiden. 288 s. Inb. kr. 4.25.
Undén, Östen. Från arbetsdomstolens praxis. Upps. Lundequistska bokh. 38 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Program 3.
Vannérus, Allen. Samhällsvetenskapliga konturer. Sthm. Bonnier. 109 s. Kr. 2.75.
RÄTTSHISTORIA.
Almquist, Jan Eric. Den modernaromanistikens betydelse för studiet av romersk rätt. En översikt. Upps. Lundequistska bokh. 32 s. Kr. 1.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 1.
Almquist, Jan Eric. Det sakrättsliga momentet i den klassiska jurisprudensens vektigalrättsbegrepp. Upps. Lundequistska bokh. 22 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Juridik 2.
Almquist, Jan Eric. Strödda bidrag till familjerättens historia. Upps. & Sthm. Almqv. & Wiks. 85 s. Kr. 4.00. (SvJT 1932 s. 560.)
Malmström, Ake. Till frågan om villkor vid fastighetsköp. 1. Akad. avh, Upps. Lundequistska bokh. 151 s. Kr. 5.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 3.
Privilegier, resolutioner och förordningar för Sveriges städer. D. 2. (1523—1560) utg. av ERNST NYGRENSthm. Svenska stadsförbundet. 755 s. Inb. kr. 13.00. (SvJT 1933 s. 260 )
Riksdagsakter, Svenska, jämte andra handlingar, som höra till statsförfattningens historia under tidevarvet (1521—1809). Sthm. Norstedt. Ser. 1. Avd. 2. D. 1:2. 1613—1616. Utg. av riksarkivet genom NILS AHNLUNDS. 273-563. Kr. 10.00.
Sveriges riksdag. Historisk och statsvetenskaplig framställning utg. enligt beslut av 1926 års riksdag. Sthm. Victor Petterson.
Avd. 1. Bd 4. Riksdagen under karolinska tiden av SVEN GRAUERS251 s. Kr. 7.00.
Avd. 1. Bd 7. Riksdagen under den gustavianska tiden av GEORG LANDBERG. 224 s. Kr. 6.50.
CIVILRÄTT.
Undén, Östen. Kommentar till lagfartsförordningen. 2. genom sedda uppl. Utg. genom Juridiska föreningen i Uppsala. Upps. Almqv. & Wiks. 88 s. Kr. 4.00. (SvJT 1932 s. 562.)
SPECIELL PRIVATRÄTT.
Dahlberg, Knut. P. M. angående 1932års växel- och checklagar. Sthm. Fritzes bokh. 28 s. Kr. 0.75.

 

1 Förteckningen åsyftar icke fullständighet. Förutom arbeten av mindre betydelse hava uteslutits lagförslag och betänkanden, ämbetsberättelser o. dyl., icke kommenterade lageditioner och författningssamlingar, kalendrar ävensom juridiska tidskrifter och tidskriftsuppsatser.

270 SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1932.Grönvall, F. De nya svenska växel och checklagarna jämte systematisk översikt och förklaringar. Sthm. Norstedt. 209 s. Inb. kr. 5.00. (SvJT 1933 s. 49.)
Stadsplanelagen jämte byggnadsstadgan utg. av HILDING FORSSMANSthm. Norstedt 206 s. Inb. kr. 5.50. (SvJT 1932 s. 368.)
STRAFFRÄTT.
Schultz, Rudolf von. Polishandbok. D. 1. Strafflagstiftning och polisförfattningar. 5. översedda uppl. Sthm & Upps. Geber. 267 s. Kr. 6.00.
Stjernberg, Nils. Kommentar till strafflagen kap. 24. 2. omarb. och utvidg. uppl. Upps. Almqv. & Wiks. i distr. 131 s. Kr. 5.75. (SvJT 1933 s. 256.)
PROCESSRÄTT.
Agge, Ivar. Bidrag till läran om civildomens rättskraft. Akad. avh. (Sthm) Lund. Nord. bokh. i distr. 290 s. Kr. 9.00. (SvJT 1933 s. 131.)
Handlingar rörande tillsättandet av lediga professorsämbetet i processrätt vid universitetet i Lund 1930—1932. Juridiska fakultetens yttrande med anledning av sökandens besvär. Lund. Gleerup. 23 s. Kr. 0.50.
Olivecrona, Karl. Besvär över större akademiska konsistoriets i Lund beslut angående tillsättandet av professuren i processrätt. Upps. (Wretman). 7 s.
Olivecrona, Karl. Ny skrivelse till större akademiska konsistoriet i Lund angående tillsättandet av professuren i processrätt. Upps. (Wretman). 10 s.
Protokoll, Större akademiska konsistoriets i Lund, vid handläggning d. 28 nov. 1931 av ärendet angående återbesättandet av professorsämbetet i processrätt. Upps. (Wretman). 12 s.
STATS- OCH FÖRVALTNINGSRÄTT
(inkl. finansrätt).
Eberslein, Gösta. Om skatt till stat och kommun enligt svensk rätt. D. 2. H. 1. Sthm. Norstedt. S. 477—708. Kr. 9.00.
Ecklesiastik boställsordning avd. 30 aug. 1932. Kortfattad handledning utg. av ALB. RUNE. Sthm. Diakonistyr. 120 s. Inb. kr. 3.00.
Eiserman, G. V. Fastighetstaxeringen. Malmö. Handelstryckeriet. 155 s. Inb. kr. 4.50.
Fastighetstaxering. Författningar rörande allmän fastighetstaxering m. m. jämte kommentar utg. av CARL W. U. KUYLENSTIERNA, HARALD WALLER, ERLAND GEIJER, ADOLF LINDEVALL. 2. omarb. uppl. Sthm. Norstedt. 327 s., 3 bil. Inb. 6.75.
Forkman, Gunnar. Utomäktenskapliga barns kyrkobokföring. Sthm. Diakonistyrelsens förlag. 46 s., 3 bil. Kr. 1.75.
Herlitz, Nils. Sveriges riksdag. Sthm. Norstedt. 218 s. Inb. kr. 3.75. — Norstedts lilla bibliotek. (SvJT 1933 s. 151.)
Lagen om understödsföreningar av d. 29 juni 1912, med däri senare vidtagna ändringar och tilllägg utg. av HOLGER ARESCHOUGSthm. Tiden. 160 s. Inb. kr. 2.25.— Tidens medborgarhandböcker 15.
Lagen om val till riksdagen. Med förklaringar och prejudikat utg. av J. A. ZANDER och Joh. R. NILSSONSthm. Seelig. 102 s. Kr. 2.50.
Malmgren, Robert. Sveriges författning. En lärobok i svensk statsrätt. H. 2. Sthm. Nord. bokh. S. 161-430. Kr. 8.50. (SvJT 1932 s. 248.)
Nordin, John. Invaliditet vid olycksfallsskador. Sammanfattning av bestämmelser i olycksfallsförsäkringslagarna i Sverige samt övriga europeiska länder rörande ersättning för invaliditet vid olycksfallsskador m.m. Sthm. Utg. förlag. 345 s. Kr. 10.00. (SvJT 1932 s. 561.)
Norrman, Sune. 1933 års allmänna fastighetstaxering. Praktisk handbok för skattskyldiga och beskattningsmyndigheter. Sthm. Norstedt. 328 s. Inb. 6.75.
Norrman, Sune. Taxering av vattenfallsfastighet. Sthm. Fritze 22 s. Kr 1.25.— Svenska vattenkraftföreningens publikationer 252.
Reuterskiöld, C. A. Om statsregleringen som svenskt rättsinstitut. Upps. Lundequistska bokh. 39 s. Kr. 1.00.— Upps. univ. årsskr. Program 6.
Sundberg, Halvar G. F. Villkor för anslag. Upps. Lundequistska bokh. 68 s. Kr. 2.00. — Upps. univ. årsskr. Juridik 4.

SVENSK LITTERATURFÖRTECKNING 1932. 271Tulltaxa med statistisk namnförteckning jämte tullrestitutionsbestämmelser. 1932 års uppl. utg. av EDV. SANDQUIST. Sthm. Norstedt. 434 s. Inb. kr. 6.76.
Väglagarna jämte andra författningar ang. vägväsendet utg. av Landskommunernas centralbyrå. Sthm. Seelig. 156 s. Kr. 2.50.
INTERNATIONELL RÄTT.
Nationernas förbunds församlings tolvte ordinarie möte i Genève 1931. Sthm. Fritze. IV. 184 s.Kr. 3.00. — Aktstycken utg. av Kungl. Utrikesdepartementet.
Staël von Holstein, Lage. Tvisten om Grönland. Ett biläggningsförslag. Sthm. Nordisk rotogravyr. 64 s. Kr. 2.00.
Undén, Östen. Anteckningar om sanktionsproblemet. 1. Upps. Lundequistska bokh. 12 s. Kr. 0.50. —Upps. univ. årsskr. Program 2.
Undén, Östen. L'article 181 du traité de Neuilly. (Question préalable.) Unesentence arbitrale internationale. Upps. Lundequistska bokh. 25 s. Kr. 0.75. — Upps. univ. årsskr. Program 1.