»Gretna Green»-äktenskapen. Följande redogörelse, hämtad från ett votum av lord SANDS i målet Mackie v. Assessor for Dumfriesshire (1932), torde kunna påräkna intresse även bland svenska läsare. Angående »Gretna Green» äktenskapen se även SvJT 1929 s. 586.
    »Detta mål, som gäller taxeringen av en liten stuga i Dumfriesshire, har sin upprinnelse i ganska egendomliga omständigheter. Brådskande eller hemliga äktenskap kunde icke beredas laglig giltighet enligt Englands lagar, men i Skottland uppmuntrade lagen till ingående av sådana förbindelser, då den för ett giltigt äktenskap endast fordrade en sammanstämmande viljeförklaring inför vittnen. Under 1700-talet och förra hälften av 1800-talet brukade därför engelska män och kvinnor, som önskade ingå dylika äktenskap, i sådant ändamål begiva sig till Skottland. Gretna var i förhållande till en stor del av England den lättast tillgängliga platsen i Skottland om man färdades längs landsvägen, vilken ju på denna tid var det enda ifrågakommande kommunikationsmedlet. På grund härav utbildade sig den vanan, att man överskred gränsen i närheten av denna by och där ingick ett formlöst äktenskap. Detta gällde givetvis endast äktenskap mellan engelska undersåtar. För skottarnas egna äktenskap hade Gretna icke någon som helst betydelse. Denna plats hade icke något särskilt företräde, och att resa dit från någon annan ort i Skottland för att ingå ett irreguljärt äktenskap skulle endast ha inneburit bortkastade penningar och förspilld möda.
    År 1856 antogs en lag, känd under namnet Lord Brougham's Act, enligt vilken såsom villkor för giltigheten av ett dylikt formlöst äktenskap fordrades, att ena parten dessförinnan vistats i Skottland under minst 21 dagar. Denna lag upphävde i verkligheten Gretnas speciella betydelse, utom såsom tradition betraktad. Nödvändigheten av ett uppehåll på 21 dagar avskräckte engelsmännen från 'enleveringsäktenskap', den som ville underkasta sig väntetiden var icke hågad att tillbringa den i Gretna, och i expresstågens dagar upphörde Gretna (där tågen icke stannade) att vara den lättast tillgängliga platsen i Skottland. Tack vare dessa omständigheter blev Gretna, såvitt det gällde ingående av äktenskap, knappast mer än ett minne.
    Under de senaste tjugo åren har emellertid Gretna, av skäl och genom medel, som icke här skola diskuteras, bringats till en utomordentlig uppblomstring såsom plats för ingående av irreguljära äktenskap. Varken för engelska eller skotska undersåtar har Gretna något som helst företräde framför någon annan plats i Skottland för ingående av ett dylikt äktenskap, men den före

MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT. 291ställningen har blivit vida spridd bland okunnigt och lättroget folk, att Gretna antingen erbjuder särskilda lättnader för eller åtminstone förlänar en särskild glans åt dylika förbindelser. Och vare sig man i och för sig vill förorda ingåendet av irreguljära äktenskap eller icke, så mycket är säkert att det är ett tecken på antingen okunnighet eller vulgaritet att för sådant ändamål begiva sig till Gretna.
    Det vill synas som om, när enleveringsäktenskapen i Gretna voro på modet, under skilda tider olika personer brukat leda 'ceremonien' och olika hus i eller intill byn plägat tagas i anspråk därför. En person som under någon tidsperiod framför allt brukade 'officiera' var smeden på platsen, och 'vigseln' försiggick då i smedjan. Dock synes i själva verket tullhuset ha varit den mest frekventerade lokalen. Vare emellertid härmed hur som helst, sedan Gretna upphört att vara skådeplatsen för dylika giftermål uppstod så småningom en tradition, enligt vilken de irreguljära äktenskapen i Gretna på något särskilt sätt voro förknippade med smedjan i byn.
    När Gretna återupplivades som tillflyktsort för giftermål, synas klagandena hava dragit fördel av dessa omständigheter för att göra den gamla smedjan till en inkomstkälla, dels såsom den plats där dylika äktenskap brukade 'celebreras', dels också, vilket förekom i större omfattning och gav bättre utbyte, såsom en sevärdhet, vilken visades mot betalning och där man sålde souvenirer. Dessa ansträngningar att locka enfaldiga kvinnor och förmå dem att besöka denna löjliga helgedom synas ha krönts med en anmärkningsvärd framgång.»

E. A.