292 MEDDELANDEN FRÅN FRÄMMANDE RÄTT.    Franskt lagförslag ang. hustruns rättsställning. Den franska regeringen har under år 1932 för senaten framlagt ett lagförslag, som åsyftar att åt hustrun giva en ställning i personligt och förmögenhetsrättsligt avseende som mera motsvarar vår tids krav än den gällande franska äktenskapsrätten.
    Det föreslås sålunda upphävande av mannens husbondevälde, d. v. s., med användande av fransk terminologi, hustruns lydnadsplikt och mannens skyldighet att beskydda hustrun. Full likställighet skall emellertid ej inträda, i det att det skall ankomma på mannen att bestämma makarnas boningsort och att utöva föräldramakten i fråga om makarnas gemensamma barn. Detta är, säger prof. Voirin (Revue trimestrielle de droit civil 1932 s. 1235 f.), en reform blott på papperet, gjord för att tillfredsställa feministerna. Redan för närvarande anses i praxis ett utövande av målsmanskap i andra fall än de nämnda innebära en svår förolämpning som berättigar hustrun att söka äktenskapsskillnad.
    Den gällande franska rätten frånkänner hustrun i stort sett rättslig handlingsförmåga, men sådan skall enligt förslaget tillkomma henne. Mannen skall dock äga möjlighet att, i makarnas gemensamma intresse, hos rätten utverka inskränkningar i, men ej upphävande av hustruns rättskapacitet.
    Beträffande den äktenskapliga förmögenhetsordningen — för närvarande egendomsgemenskap där annat ej bestämts genom äktenskapsförord — föreslås en rad ändringar. Redogörelse för dessa synes lämpligen kunna uppskjutas i avvaktan på att behandlingen i senaten och därefter deputeradekammaren visat sig leda till ett positivt resultat.

E. L.

 

    Ett franskt rättsfall om avtals ogiltighet. Avtal hade slutits om leverans av ett parti vapen i syfte att möjliggöra revolution i en främmande stat (Venezuela). Säljaren hade såsom säkerhet för betalningen betingat sig hypotek i en fastighet i Frankrike. Seinedomstolen fann (utslag 1932) avtalet vara ogiltigt, enär det avsåge att organisera en revolution i ett främmande land. I Revue trimestrielle de droit civil (1932 s. 1100) anmärker professor DEMOGUEatt den princip som kommit till uttryck i rättsfallet bygger på att den handling varom fråga är anses ogiltig också i domslandet. Franska kassationsdomstolen har sålunda 1928 tillerkänt giltighet åt ett avtal avseende transportförsäkring av spritdrycker till New York, ehuru det var utrett att dryckerna voro avsedda att insmugglas.

E. L.

 

    Begränsning av antalet ledamotskap i bolagsstyrelse, som må innehavas av en och samma person, har föreslagits i en i franska deputeradekammaren väckt motion. Det förekommer ej sällan, anföres det, att en person innehar tio, tjugu, trettio eller flera sådana uppdrag, vilka han erhållit ej på grund av sin ekonomiska kompetens utan på grund av sin titel. Enligt förslaget borde ingen få vara ledamot i flera än sex styrelser och ej ordförande i mer än två. Efter fyllda sextiofem år skulle antalet styrelseledamotskap begränsas till tre och ordförandeskapen till ett.1

E. L.

 

1 Revue trimestrielle de droit civil 1932 s. 1249.