Vården av fastighetsväsendet. Chefen för justitiedepartementet statsrådet Schlyter anförde i statsråd d. 21 april 1933:
    »Enligt lagen d. 12 maj 1917 (nr 369) om fastighetsbildning i stad står arbetet med fastighetsregistrets första uppläggande och förande under överinseende av fastighetsregisterkommissionen. Sedan arbetet med registrets uppläggande blivit i huvudsak avslutat, skall enligt 7 kap. 14 § nämnda lag överinseendet från kommissionen övertagas av annan myndighet. Med hänsyn till att registret torde kunna förväntas föreligga upplagt för samtliga städer och samhällen under nästkommande budgetår, lärer tiden nu vara inne att till behandling upptaga frågan om lämpligaste sättet för anordnande av detta överinseende.
    Vid de överväganden som hittills ägnats denna fråga synes man i allmänhet hava tänkt sig, att frågan kunde lösas särskilt för sig därigenom att tillsynen över fastighetsregistret överflyttades till något befintligt centralt ämbetsverk eller ock till ett nytt ämbetsverk eller till justitiedepartementet. Emellertid synes det mig ur flera synpunkter önskvärt, att i detta sammanhang till närmare behandling upptages det mera omfattande spörsmålet om ordnandet av å ena sidan tillsynen över fastighetsbildning och fastighetsregistrering över huvud taget samt å andra sidan den rättsliga vården samt förvaltningen av kronans fastigheter. Härför tala flera skäl. De olika statsförvaltningsorgan, som hava med hithörande frågor att skaffa, hava tid efter annan på grund av förhållandenas utveckling fått sina uppgifter avsevärt ändrade och förskjutna. Härav har så småningom blivit en följd, att likartade uppgifter splittrats på olika förvaltningsgrenar, något som i sin tur försvårat översikten över de ifrågavarande uppgifternas rätta handhavande och väl också ivissa fall medfört icke obetydliga kostnadsökningar. Sålunda må omnämnas, att den rättsliga vården av kronans och andra det allmännas fastigheter f. n. är uppdelad på ett mycket stort antal olika statliga myndigheter. Vidare är att märka, att medan tillsynen över fastighetsregistret å landsbygden är anförtrodd åt ett under jordbruksdepartementet sorterande ämbetsverk, handhaves motsvarande tillsyn för städer och andra tätt bebyggda samhällen, såsom nyss nämnts, av fastighetsregisterkommissionen inom justitiedepartementet.
    Än vidare har i vissa fall en icke i allo lycklig sammanblandning kommit

296 NOTISER.till stånd mellan å ena sidan handhavandet av rent statliga uppgifter och å andra sidan tillvaratagandet av statens privatekonomiska intressen. Såsom exempel härpå kan nämnas, att byggnadsstyrelsen, å vilken ankommer den rent statliga uppgiften att såsom central myndighet handlägga stadsplaneärenden av olika slag, tillika har att tillvarataga statens intressen såsom markägare och byggherre. Vidare må erinras, att myndighet kan hava att tillvarataga det allmännas intressen i olika avseenden vilka kunna vara varandra motstridande.
    Slutligen hava på grund av efter hand inträdda förskjutningar i arbetsuppgifterna vissa hithörande grenar av statsförvaltningen kommit att få uppgifter sig ålagda, vilka närmast hänföra sig till ett annat statsdepartement än det varunder den ifrågavarande förvaltningsgrenen lyder.
    Det anförda synes mig giva vid handen, att en genomgripande och snarreglering på förevarande område är av behovet påkallad. Därvid lärer böra eftersträvas en sådan uppdelning av hithörande ärenden, att de rent statliga funktionerna komma att utövas av en myndighet och statens privaträttsliga intressen tillvaratagas av en annan, att ensartade uppgifter sammanföras till en och samma förvaltningsgren, samt att varje förvaltningsgren så vitt möjligt förlägges under det statsdepartement, dit den med hänsyn till sina arbetsuppgifter naturligast hör.»
    Med anledning av det anförda uppdrog K. M:t, på hemställan av departementschefen, åt generaldirektören och chefen för kammarkollegiet Lennart Berglöf att inom justitiedepartementet biträda med verkställandet av en ingående och allsidig utredning i ifrågavarande ämne.