Svensk Förening för internationell sjörätt höll under år 1932 ordinarie föreningssammanträde i maj månad i samband med den årliga s. k. sjöfartsriksdagen. Därvid diskuterades, efter inledningsföredrag av direktören Einar Lange, frågorna om forum i tvistemål rörande sammanstötning, kvarstad å fartyg och tvångsförsäljning av fartyg.
    Vid utgången av 1932 hade föreningen 130 medlemmar. Styrelsen utgöres av justitierådet Algot Bagge, ordf., assuransdirektören Einar Lange, v. ordf., assuransdirektörerna Harald Andersson och Axel Rinman, amiralen Hans Ericson och advokaterna Eliel Löfgren och C. L. Schönmeyr med direktören Gunnar Carlson och hovrättsrådet Hugo Wikander såsom suppleanter.

 

    Föreningen Sveriges krigsdomare och auditörer sammanträdde senast d. 5 april 1930 och utsågos därvid till ledamöter av föreningens styrelse krigsdomaren J. G. B. Lindberg, ordf., auditören Edvard Grape, v. ordf., v. krigsdomaren Erik Hildebrand, sekr. och skattmästare, krigsdomaren prof. Folke Wetter och auditören Adolf Wollin. Styrelsen har under år 1932 sammanträtt två gånger och år 1933 en gång i Stockholm samt därvid beslutat underdånigt yttrande angående det inom justitiedepartementet utarbetade förslaget till krigsdomstolarnas avskaffande.

 

    Studieresa. Med användande av ett av Stockholms stadsfullmäktige beviljat anslag till studieresor hava borgmästaren Gunnar Fant samt rådmännen Gunnar Cervin, Gunnar Junker och Gustaf Bång ävensom förste assessorn Halvar Lech under en veckas tid från d. 27 nov. 1932 i Köpenhamn studerat det danska rättegångsväsendet. Över besöket har utarbetats en berättelse, vari bl. a. framhålles att den starka koncentrationen i civilprocessen och den vidsträckta användningen av partsförhör i civila mål för deltagarna i resan framstode såsom de största förtjänsterna hos det danska rättegångsväsendet. I dessa avseenden ägde det danska processförfarandet jämfört med det svenska uppenbarligen betydande företräden. Sådana stode däremot enligt berättelsen knappast att finna hos den danska straffprocessen.

 

    Besök av tyska rättslärde. Professorn i statsrätt vid universitetet i Köln Hans Kelsen har under en resa i Sverige i år hållit föredrag i Lund på inbjudan av Kungl. Humanistiska Vetenskapssamfundet d. 27 mars över »Die platonische Gerechtigkeit» samt på inbjudan av juridiska och filosofiska föreningarna d. 28 mars över »Grundbegriffe und Methode einer reinen Rechtslehre» och d. 29 mars över »Staat und Recht»; i Stockholm på inbjudan av Stockholms högskola d. 30 mars över »Die Verfassungsgerichtsbarkeit in Deutschland und Österreich»; i Uppsala på inbjudan av juridiska, filosofiska och statsvetenskapliga föreningarna d. 31 mars över »Staatsform und Weltanschauung». Enligt meddelande i dagspressen har Kelsen numera entledigats från sin professur.

NOTISER. 299    Direktor dr V. Bruns från Berlin har på inbjudan av Johnsoninstitutet för internationell rätt hållit föredrag i Stockholm d. 8 april över »Der internationale Richter» och d. 10 april över »Recht and Politik». Över samma ämnen har Bruns talat även i Uppsala resp. d. 11 och 7 april.