Inskrivningsreformens genomförande. Ytterligare följande förordnanden om införande av s. k. kronologiskt aktsystem i inskrivningsärenden (se SvJT 1933 s. 80) hava av K. M:t meddelats, nämligen
    d. 17 febr. 1933 beträffande Sollentuna och Färentuna härads domsaga och
    d. 28 april 1933 beträffande Oxie och Skytts härads domsaga.

 

    Svensk Juristtidning. Såsom redaktör för SvJT:s lagsamling inträder med denna årgång extra ledamoten för lagärenden i justitiedepartementet, hovrättsrådet Gustaf Eriksson efter förste kanslisekreteraren Gunnar W. Sjögren, vilken efter att hava alltsedan lagsamlingens tillkomst 1923 biträtt vid dess redigering, fr. o. m. 1925 såsom dess redaktör, nu avsagt sig denna befattning.

 

    Johan C. W. Thyrén †. Efter det häftet redan i väsentliga delar uppsatts, inlöper underrättelse, att professor emeritus vid Lunds universitet J. C. W. Thyrén d. 4 maj 1933 avlidit. SvJT, som för två år sedan bragte den store rättsläraren en hyllning med anledning av hans 70-årsdag (se SvJT 1931 s. 201 ff.), vill i nästa häfte återkomma med några minnesord.

 

    Dödsfall. Vice häradshövdingen Ernst Ebbe Julius Bring avled i Göteborg 17 april 1933. Han var född i Lund 1851, blev 1870 student och avlade tre år senare hovrättsexamen. 1876 utnämndes han till vice häradshövding och fr. o. m. följande år ägnade han sig åt advokatpraktik i Göteborg, där han även togs i anspråk för kommunala värv. 1892 blev han verkställande direktör i Brand- och livförsäkringsaktiebolaget Svea, på vilken post han kvarstod till 1915. För sina för tjänster om svenskt försäkringsväsende har han rönt det största erkännande.
    F. d. kanslirådet Fredrik Eugène Peyron avled i Sthm 25 april 1933. P. var född i Sthm 1841, blev student i Uppsala 1859 samt avlade där 1862 kansliexamen och 1864 hovrätts- och kameralexamina. 1869 utnämndes han till vice häradshövding. 1874—1876 var han t. f. fiskal i Svea hovrätt och 1874—1896 t. f. sekreterare i stuteriöverstyrelsen. 1901 blev han kanslisekreterare i lantförsvarsdepartementet och 1906 utnämndes han till kansliråd.
    F. d. häradshövdingen frih. Bror Carl Cederström avled i Sthm 28 april 1933. Han var född i Ystad 1861, blev student i Lund 1879 och avlade där

NOTISER. 3011884 hovrättsexamen. S. å. blev han auskultant i hovrätten över Skåne och Blekinge och vice auditör vid Skånska dragonregementet, där han 1887—1897 var auditör. 1887 utnämndes han till vice häradshövding, 1898 till assessor i Skånska hovrätten, 1904 till hovrättsråd där och 1905 till revisionssekreterare. Följande år blev han häradshövding i Ingelstads och Järrestads härads domsaga, vilken han innehade till 1931.
    F. d. häradshövdingen Philip Robert Wester avled i Råsunda 1 maj 1933. Han var född 1840 i Harbo, Uppland, blev student 1857 och avlade 1862 hovrättsexamen. W. utnämndes sedermera till vice häradshövding och tjänstgjorde därefter såsom t. f. fiskal och adjungerad ledamot i hovrätten över Skåne och Blekinge till 1873, då han utnämndes till polismästare och rådman i Malmö. 1887 utnämndes han till häradshövding i Aspelands och Handbörds härads domsaga.