Högsta domstolen. K. M:t har d. 28 april 1933 förordnat konteramiralen Ch. L. de Champs att fr. o. m. d. 14 maj 1933 efter viceamiralen C. F. Riben, vilken samtidigt meddelats begärt entledigande, vara militär ledamot i högsta domstolen.

 

    Justitiedepartementet. K. M:t har
    d. 31 mars resp. d. 12 april 1933 förordnat assessorn i Göta hovrätt Arthur Ramfors och hovrättsrådet i samma hovrätt Torsten Fredriksson att biträda i justitiedepartementet med de utredningsuppdrag, som av departementschefen till dem överlämnades, Ramfors fr. o. m. d. 1 april 1933 t. v. och Fredriksson under tiden 16—30 april 1933;
    d. 5 maj 1933 till kanslisekreterare i K. M:ts kansli utnämnt registratorn i justitiedepartementet Axel Stenkula.
    Chefen för justitiedepartementet har d. 28 april 1933 jämlikt K. M:ts bemyndigande s. d. tillkallat borgmästaren Jakob Pettersson och häradshövdingen Sven Rellinder att inom departementet biträda vid utredning av frågan om den reglering av lösen- och stämpelberäkningen, som må anses erforderlig ifall av inteckningsförnyelsernas borttagande.

 

    Hovrätterna. K. M:t har
    d. 24 mars 1933 till assessor vid Göta hovrätt förordnat e. o. assessorn vid hovrätten Christer Gemzell;
    d. 7 april 1933 till hovrättsråd i hovrätten över Skåne och Blekinge utnämnt assessorn vid hovrätten Gustaf Carlsson;
    d. 21 april 1933 till assessor vid Svea hovrätt förordnat adjungerade ledamoten i hovrätten Enar Eckerberg.

 

    Häradsrätterna. K. M:t har
    d. 31 mars 1933 till häradshövding i Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga fr. o. m. d. 1 april 1933 utnämnt hovrättsrådet i Göta hovrätt Härved Hellichius;
    d. 21 april 1933 — sedan riksdagen avslagit K. M:ts förslag om Skånings, Valle och Vilske härads domsagas uppdelning å vissa angränsande domsagor (se SvJT 1933 s. 155) — anbefallt Göta hovrätt att omedelbart vidtaga åtgärder för återbesättande av häradshövdingämbetet i domsagan (ämbetet vakant sedan maj 1930).

 

    Rådhusrätterna. K. M:t har d. 10 mars 1933 medgivit anstånd med återbesättande av borgmästarbefattningen i Östersund t. v. t. o. m. d. 31 mars 1933 och med förste rådmanstjänsten i Jönköping t. v. till 1933 års utgång.

 

    Justisministerskifte i Norge. Ved regjeringsskiftet i februar 1933 er høiesterettsadvokat Arne Sunde utnevnt til statsråd og chef for Justis- og Politidepartementet. Statsråd Sunde, som er født 1883, var justisminister fra november 1930 til ministeriet Mowinckels avgang i mai 1931. Jfr. forøvrig SvJT 1931 s. 183 og 592.
    Den tidligere justisminister, høiesterettsadvokat Asbjørn Lindboe, er ved kgl. res. av 31. mars 1933 utnevnt til sorenskriver i Inderøy (Nord-Trøndelag).

O. F. H.