RIKSDAGEN

har nedannämnda dagar 1933 slutligt behandlat följande ärenden, i vilka lagutskott (första = FLU, andra = ALU) avgivit slutligt utlåtande:

 

    d. 15 mars: motion (II: 356) ang. upphävande av påföljd jämlikt 2 kap. 19 § strafflagen (FLU 25), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    motion (II: 357) ang. upphävande av stadgandet i 17 kap. 32 § rättegångsbalken att brottmål må i vissa fall kunna lämnas till framtiden (FLU 26), frågan förföll genom kamrarnas skiljaktiga beslut;
    d. 18 mars: motion (II: 251) om fastställande av vissa bestämmelser avseende ändringar i eller tillägg till gällande lagstiftning rörande sjöfarten (ALU 14), avslagen i de delar i vilka motionen genom utlåtandet upptogs till behandling;
    motioner (II: 51 och 80) om vissa ändringar i lagen om arbetarskydd (ALU 15), med anledning av motionen II: 51 antog RD för sin del lag om ändrad lydelse av 1 § i lagen om arbetarskydd, varemot motionerna i övrigt avslogos;
    d. 22 mars: k. prop. nr 103 med förslag till lag om ändrad lydelse av 8 och 9 §§ i lagen d. 2 juli 1915 (nr 261) ang. anskaffande av hästar och fordon för krigsmaktens ställande på krigsfot (hästutskrivningslagen) m. m. (ALU 16), bifallen i vad den innefattar förslag till lag om ändrad lydelse av hästutskrivningslagen;
    motion (I: 123) om förbud för ägare av utarrenderad fast egendom att av arrendator kräva ersättning för egendomen påförda skatter (ALU 17), avslagen;
    motioner (I: 197 och II: 355) ang. vissa ändringar i lagen om delning av jord å landet m. m. (ALU 18), i skrivelse till K. M:t hemställde RD, att K. M:t måtte föranstalta om utredning, huruvida och i vad mån tillämpningen av 19 kap. 3 § jorddelningslagen jämte därmed sammanhängande lagrum varit gynnsam för bildande av bärkraftiga jordbruksfastigheter, vid vilken utredning särskilt avseende borde fästas å verkningarna av gällande praxis i fråga om tilldelning av erforderliga ägoslag;
    d. 1 april: k. prop. nr 45 med förslag till lag ang. blodundersökning i mål om barn utom äktenskap m. m. ävensom en i ämnet väckt motion (FLU 27), prop. bifallen;
    k. prop. nr 85 med förslag till lag om tillägg till lagen d. 28 maj 1886 ang. eftersökande och bearbetande av stenkols- och saltfyndigheter samt om ändring i lagens överskrift (FLU 28), bifallen;
    k. prop. nr 90 med förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen d. 27 juni 1924 (nr 321) ang. införande av lagen om förmynderskap (FLU 29), bifallen;

304 RIKSDAGEN.    motion (I: 199) ang. motsatsen mellan lapparnas fria liv och den svenska administrationens stela former (FLU 30), avslagen;
    motion (II: 102) om förbud mot indrivning av skatt genom införsel i lön (FLU 31), avslagen:
    motion (I: 186) om skärpta bestämmelser rörande ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik m. m. och motion (II:246) ang. upphävande av gällande lag ang. ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik m. m. (FLU 32), avslagna;
    motion (II: 255) ang. vissa ändringar i lagen om polisväsendet i riket (FLU 33), avslagen;
    motion (II: 104) om förpliktelse för företag och enskilda personer, som hava arbetare i sin tjänst, att vid slutad militärtjänstgöring återtaga de anställda m. m. (ALU 20), avslagen;
    motion (II: 358) ang. reformering av gällande hyreslagstiftning (ALU 21), avslagen;
    k. prop. nr 110 ang. avlösning av rekognitionsavgifter till Danviks hospital ävensom i ämnet väckt motion (ALU 22), prop. bifallen;
    k. prop. nr 159 med förslag till förordning om ändrad lydelse av § 3 mom. 1 och 2 i förordningen d. 31 mars 1922 (nr 130) ang. uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkringsanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 23), bifallen;
    motion (II: 249) ang. förbud i viss utsträckning mot avskedande av arbetare och anställda, sysselsatta inom industri m. fl. näringar eller vid statliga och kommunala inrättningar m. m. (ALU 24), avslagen;
    motion (II: 248) ang. förbud mot vräkningar på grund av obetald hyra i vissa fall (ALU 25), avslagen;
    motion (I: 12) ang. viss utvidgning av tillämplighetsområdet för lagen om försäkring för vissa yrkessjukdomar (ALU 26), avslagen;
    motioner (I: 185 och II: 354) ang. viss ändring i lagen om försäkring för olycksfall i arbete (ALU 27), avslagna;
    d. 5 april: k. prop. nr 164 med förslag till lag ang. fortsatt giltighet avlagen d. 13 juli 1926 (nr 398) om arbetstiden å svenska fartyg (sjöarbetstidslagen) ävensom i ämnet väckta motioner (ALU 28), prop. bifallen;
    d. 22 april: k. prop. nr 179 med förslag till lag om ändrad lydelse av 30 kap. 6 § rättegångsbalken (FLU 35), bifallen;
    d. 26 april: k. prop. nr 188 med förslag till lag om fortsatt giltighet avlagen d. 20 juni 1924 (nr 225) med särskilda bestämmelse ang. olovlig befattning med spritdrycker och vin m. m. (FLU 36), bifallen;
    d. 29 april: k. prop. nr 196 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av förordningen om nya strafflagens införande och vad i avseende därå iakttagas skall m. m. (FLU 37), bifallen med vissa ändringar;
    k. prop. nr 192 med förslag till lag ang. ändring i vissa delar av lagen d. 10 maj 1929 om trafikförsäkring å motorfordon (FLU 38), bifallen;
    motion (I: 41) om vissa tilläggsbestämmelser till äktenskapslagstiftningen (FLU 39), avslagen;
    motioner (I: 122 och II: 241) om ändrade bestämmelser rörande makes rätt att till make överlåta egendom (FLU 40), RD antog för sin del förslag till lag om ändrad lydelse av 8 kap. 3 § giftermålsbalken;
    motion (I: 124) om uppsägning av konventionen för lösande av konflikter mellan lagar och jurisdiktioner i fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad m. m. (FLU 41), i skrivelse till K. M:t anhöll RD, att K. M:t ville dels före d. 1 dec. 1933 uppsäga konventionen d. 12 juni 1902 för lösande av konflikter mellan lagar och jurisdiktioner i fråga om äktenskapsskillnad och hemskillnad, dels ock verkställa utredning av frågan om en revision i förenämnda hänseenden av lagen d. 8 juli 1904 om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap;
    motion (II: 82) ang. lagstiftning om kringföringshandel och tillfällighetsförsäljning (FLU 42), avslagen.