Sextonde nordiska juristmötet kommer att hållas i Oslo d. 23—25 augusti 1934. Delegerade för lokalstyrelserna i Sverige, Danmark, Finland och Norge hava d. 26 och 27 maj hållit möte i Stockholm och därvid enats om följande program. 1 plenum komma att diskuteras: 1. Rättsskydd för yrkeshemligheter. 2. Skadeståndsskyldighet på grund av farlig verksamhet. På sektioner skola behandlas följande ämnen: 1. Konkurrensreglerande avtal. 2. Kräves begränsning av möjligheten att täcka skadeståndsskyldighet genom ansvarsförsäkring? 3. Fosterfördrivnings straffrättsliga behandling. 4. Om den enskilda åtalsrätten. Vid juristmötet komma även att hållas föreläsningar efter program, som framdeles skall tillkännagivas.