NOTISER. 393    Nordisk studentjuriststämma i Helsingfors. Juridiska studentfakulteten vid Helsingfors universitet inbjuder till femte nordiska studentjuriststämman, som kommer att hållas i Helsingfors den 5—12 september 1933. Det utsända preliminära programmet upptager: Ankomst till Helsingfors och välkomstsamkväm månd. d. 4 sept.; stämmans högtidliga öppnande i universitetets festsal d. 5 sept.; därefter intill d. 9 sept. föreläsningar (fyra för varje dag, därav en på finska och tre på danska, norska eller svenska) samt besök vid domstolar och fängelser. Dessutom planeras åtskilliga mottagningar och fester. Under tiden d. 9—12 sept. anordnas en utfärd per tåg och bil till Tavastland, därvid historiska platser och andra sevärdheter skola besökas. Med återkomsten till Helsingfors d. 12 sept. avslutas stämman.
    Föreläsare från Finland äro prof. Cederberg, »Om likställighetsprincip inom aktiebolagsrätten», f. d. justitierådet prof. Granfelt, »Åtalsorganen i Finland »och »Svarandens rätt till dom», docenten Hemmer och jur. dr af Hällström, »Ett avtals tillblivelse», samt, föreläsande på finska språket, professorerna Haataja, Kauppi och Sjöström ävensom docenten Kaira. Från Finlands grannländer ha såsom föreläsare inbjudits prof. Poul Andersen, Köpenhamn, statsrådet Schlyter, »Om frihetsstraffens verkställande», och f. d. prof. Stang, Oslo, »En utviklingslinje i de formuerettslige ugyldighetsregler».
    Icke blott juris studerande utan även yngre examinerade jurister inbjudas till deltagande i stämman. Deltagaravgiften utgör 85 kr. och inkluderar fri kost och logi såväl i Helsingfors som under färden till landsorten, ävensom fritt tillträde till fester och samkväm. Anmälningar kunna insändas antingen genom de svenska studentorganisationerna eller direkt till stämmans generalsekreterare Sakari Sohlberg, Köpmansgatan 11, Helsingfors. Vid anmälan, som skall insändas före d. 15 aug., fogas 10 kr., medan återstoden av avgiften. erlägges vid ankomsten till Helsingfors.
    Det planerade mötet är, som antytts, det femte i sitt slag. Den första nordiska studentjuriststämman ägde rum i Köpenhamn år 1918 och därefter ha liknande sammankomster hållits i Stockholm 1926, i Köpenhamn 1927 och i Oslo 1930.

 

    Institució Patxot i Barcelona utlyste i dec. 1928 en pristävling (se SvJT 1929 s. 473), vilken numera blivit avgjord. Prisnämnden har bestått av sir Cecil J. B. Hurst, rektorn vid universitetet i Leyden Jonkheer W. J. M. van Eysinga och prof. dr F. de P. Maspons i Anglasell. Det spanska institutet hade utfäst ett pris av 1,000 pund sterling för den bästa skriften om det inflytande, som den internationella rättens efter väldskriget genomgångna utveckling utövat på inomstatlig offentlig rätt. Före tävlingstidens utgång d. 31 dec. 1930 hade inkommit 17 arbeten, därav över hälften på tyska språket. Från de nordiska länderna har endast influtit ett tävlingsbidrag, nämligen från Helsingfors. I sitt utlåtande konstaterar juryn beträffande den övervägande delen av de insända arbetena, att de icke behandla det uppgivna ämnet, och beträffande de återstående arbetena, att de lida av sådana brister, bl. a. i fråga om jämvikten mellan olika partier, att juryn icke ansett sig kunna utdela det utlovade priset till någon av de tävlande. Däremot har juryn i enlighet med en bestämmelse i tävlingsvillkoren föreslagit Institució Patxot att låta trycka en tävlingsskrift, vilken befunnits vara författad av dr RUDOLF LAUN, Hamburg.

394 NOTISER.Dr Launs arbete föreligger nu även i tryck under titeln »Der Wandel der Ideen Staat und Volk als Äusserung des Weltgewissens», vilken volym även innehåller juryns fullständiga utlåtande (Barcelona 1933, XXX, 463 s., 4:o.).