Tore Alméns minnesfond. D. 14 mars 1933, fjortonde årsdagen av justitierådet Tore Alméns död, sammanträdde fondens styrelse under ordförandeskap av presidenten B. Ekeberg. De för granskning av fondens förvaltning utsedda revisorerna hava avgivit följande revisionsberättelse, vilken enligt stadgarna för fonden skall publiceras i denna tidskrift (se SvJT 1920 s. 117):
»Revisionsberättelse.
    Undertecknade av Sveriges Advokatsamfund och Stockholms Handelskammare utsedda att i egenskap av revisorer granska räkenskaperna för Tore Alméns Minnesfond under år 1932 få härmed efter fullgjort uppdrag däröver avgiva följande berättelse.
    Räkenskaperna utvisa:Debet. Ingående balansräkning: Kredit.Jan. 1 Jan. 1Grundfondens konto Kr. 93,166: 35 Obligationer Kr. 98,605: —Dispositionsfondens konto Kr. 8,690: 17 Å kapitalräkning innestående Kr. 3,251: 52Kr. 101,856: 52 Kr. 101,856: 52Utgifter och inkomster:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Omkostnader Kr. 20: — Räntor Kr. 5,430: 07Grundfonden gottgjord Kr. 1,082: 02Dispositionsfonden gottgjord Kr. 4,328: 05Kr. 5,430: 07 Kr. 5,430: 07

398 NOTISER.Utgående balansräkning:Debet. Kredit.Dec. 31 Dec. 31Obligationer Kr. 98,605: — Grundfondens konto Kr. 94,248: 37 A kapitalräkning innestående Kr. 7,161: 59 Dispositionsfondens konto Kr. 11,518: 22Kr. 105,766: 59 Kr. 105,766: 59
    Räkenskaperna äro förda med ordning och reda samt alla utgiftsposter vederbörligen verificerade.
    Fondens värdehandlingar äro på betryggande sätt förvarade.
    Då den verkställda revisionen icke givit anledning till anmärkning, finna vi, att förvaltningen av fonden under år 1932 med tacksamhet bör godkännas.
    Stockholm den 1 mars 1933.

C. Ludv. Hasselgren. Gust. Akerlindh.»